Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Budak Toplu Sözleşme Taleplerini Aktardı

26/07/2021

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 6. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladılar.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda Genel Yetkili Sendika olan Birlik Haber-Sen Toplu Sözleşme hazırlıklarını uzun süredir sürdürmekteydi. Bugün itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilen taleplerle birlikte eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı. Memur-Sen Konfederasyonu yakın zamanda başlayacak olan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme sürecindeki taleplerini ve beklentilerini aktardı.

Taleplerin bakanlığa iletilmesinin ardından Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Yönetim Kurulu Üyeleri gerçekleştirdikleri Facebook Canlı yayınıyla beraber Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna ilişkin taleplerini tek tek açıkladılar.

2 Ağustos 2021 itibariyle başlayacak olan Toplu görüşme sürecinde Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak'ın sunduğu toplu sözleşme talepleri şu şekilde;

 

Posta ve Telgraf Teşkilatına

İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

 

PTT’ye personel alımı yapılması

Madde 1- ( 1 ) PTT’ye uzun süredir personel alınmaması, emekli olan personel sayısındaki artış, pandemi nedeniyle e-ticaret gönderilerinin artması, sosyal yardım ödemelerinin PTT üzerinden yapılması sonrası artan iş yoğunluğunun giderilebilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan sürdürülebilmesi için ilave 15.000 personel alınır.

PTT’de statü farklılıklarının kaldırılması

Madde 2 – (1) PTT bünyesindeki İdari Hizmet Sözleşmeli personel ve kurumun asli işlerinde hizmet alım yoluyla çalışan personel kadroya geçirilir.

PTT’de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması

Madde 3 – (1) PTT’de en az 3 yılda bir Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları yapılır.

PTT personeli gelir vergisi oranı

Madde 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin ücretlerine uygulanan gelir vergisinin %15’ ten fazla kısmı kurum tarafından karşılanır.

PTT’ de görev yapan personele bayram ikramiyesi

Madde 5- (1) Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele dini bayramlardan önce devlet memurları taban aylık katsayısının 500 gösterge rakamı ile çarpımı tutarında Bayram ikramiyesi ödenir.

PTT’ de skala düzenlemesi yapılması

Madde 6- (1) PTT A.Ş. bünyesindeki kadro ve pozisyonlarda 399 Sayılı KHK kapsamında görev yapan personelin ücret skalasında Temel Ücret Gruplarında belirtilen tavan ücreti geçmemek kaydıyla %5 oranında skala artışı yapılır.

PTT’ de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmesine tabi dağıtıcı-postacı, gişe ve büro görevlisi ile teknikerlerin aylık ücretleri

Madde 7- (1) PTT A.Ş.’de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan Dağıtıcı, Postacı ve Gişe ve Büro görevlilerinin temel ücretleri emsali olan 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personelin almış olduğu ücretten az olamaz.

(2) PTT A.Ş.’de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan Dağıtıcı, Postacı ve Gişe ve Büro Görevlilerinin temel ücretlerine ilave 700 TL artış yapılır.

(3) PTT A.Ş.’de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan Teknikerlerin temel ücretlerine ilave 1.000 TL artış yapılır.

PTT’de görev yapan personele giyim yardımı verilir

Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan gişe personeline, yılda iki defa giyim yardımı verilir. Giyim yardımının şekli, tutarı ve kimlere verileceği kurum ve yetkili sendika ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre verilir.

PTT’de görev yapan dağıtıcılara memurluğa geçiş hakkının verilmesi

Madde 9- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde 399 sayılı KHK kapsamında en az 5 yıl görev yapmış ve 4 yıllık üniversite mezunu olan dağıtıcılar talepte bulunmaları halinde görevde yükselme sınavı yapılmaksızın 399 sayılı KHK kapsamında memur unvanına atanır.

(2) Bu personelden İdari Hizmet Sözleşmeli olup aynı şartları taşıyanlar kendi statülerinde gişe büro görevlisi olarak atanır.

PTT’de 399 sayılı KHK’ ya göre görev yapan personele yemek tazminatı

Madde 10- (1) PTT’ de 399 sayılı KHK’ ya göre görev yapan PTT A.Ş. personelinden ilgili mevzuatında öngörülen yemek yardımından yararlanamayanlara, aylık olarak fiilen çalıştıkları günlerle orantılı ( 200 ) gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunacak tutarda yemek tazminatı ödenir. Bu ödeme tayın bedelinden faydalanan personele yapılmaz.

PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin fazla çalışma saatleri

Madde 11- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde İdari Hizmet Sözleşmeli personelin normal çalışma süresi dışında fiilen yaptığı çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilir ve ayda 50 saate kadar fazla çalışma yaptırılabilir.

(2) İdari Hizmet Sözleşmeli personele yaptırılan fazla çalışmanın her saati için, PTT A.Ş. yönetim kurulunun almış olduğu kararda uygulandığı şekliyle; hafta sonu, resmi tatillerde personele ödenen temel ücretin saat başına düşen miktarının 2 (iki) katı kadar; diğer günlerde 1,5 (bir buçuk) katı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Saat başına düşen miktar temel ücretin 240’a (iki yüz kırka) bölünmesi suretiyle bulunur. Nöbetli çalışmalarda ise fazla çalışma ücreti hafta sonu ve resmi tatil ücreti üzerinden ödenir.

(3) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde İdari Hizmet Sözleşmeli olarak görev yapanlara, 17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunun1. ve 2. maddelerinde belirtilen günler ile cumartesi ve pazar günleri ve Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu personelinin idari izinli sayıldığı günlerde fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

(4) İdari Hizmet Sözleşmeli olarak görev yapanlara mücbir sebep, teknik arıza, iş artışı, salgın hastalık vb. durumlarda 50 saat sınırına bağlı kalmaksızın fazla çalışma yaptırılabilir.

(5) İdari Hizmet Sözleşmesine tabi nöbetli çalışan personelin aylık 160 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışmadır. Aylık 160 saatin hesaplanmasında ay içerisinde kullanılan yıllık izin rapor sendika izni gibi durumlar çalışılmış gibi hesaplanarak 160 saatten düşülür.

PTT A.Ş.’de 399 sayılı KHK kapsamında çalışan personelin resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti

Madde 12- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, 17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen Bayram ve Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu personelinin idari izinli sayıldığı günlerde fiilen çalıştıkları her gün için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8’ saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir

(2) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara o yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı fazla çalışma ücreti ödenir.

(3) Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde 399 sayılı KHK’ ya tabi nöbetli çalışan personelin aylık 192 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. 192 saatin İdari Hizmet Sözleşmeli personel için uygulanan aylık 160 saati aşan çalışma süresi ibaresi 399 sayılı KHK’ya tabi personel için de uygulanır.

PTT’ de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 13- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı/postacı, başdağıtıcı/başpostacı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmet veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

PTT’ de ek ödeme oranları

Madde 14– (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli ek ödeme oranlarının düzenlendiği (I) sayılı cetvelin “Ç” bendindeki bazı pozisyonlarda bulunanlardan; anılan cetvelin 2. maddesinde bulunan “şef” kadrosunun ek ödeme oranı 10 puan, 4. Maddesinde bulunan “tekniker” kadrosunun ek ödeme oranı 20 puan, 5. maddesinde bulunan “teknisyen” kadrosunun ek ödeme oranı 20 puan ve 6. maddede değerlendirilen “memur, dağıtıcı ve başdağıtıcıların” ek ödeme oranları 20 puan artırımlı olarak uygulanır.

PTT’ de görev yapan postacı-dağıtıcı ve başpostacı-başdağıtıcıların fiili hizmet zammı

Madde 15- (1) PTT’ de görev yapan postacı/dağıtıcı ve başpostacı/başdağıtıcılar her yıla 90 gün olarak fiili hizmet zammından faydalanır.

PTT’ de görev yapan dağıtıcı ve başdağıtıcıların emekli ikramiyesi

Madde 16- (1) “5434 sayılı Kanunun 40. maddesi ilgili fıkrası gereği 55 yaşında emekli olmak zorunda bırakılan Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların emekli ikramiyesi % 50 artırımlı olarak ödenir.

PTT’ de parça başı ve işlem adedi bazlı performans ücreti

Madde 17- (1) Bireysel performans ölçüm sisteminin kaldırılarak personelin tamamını kapsayacak şekilde ( İHS ve 399 ) yaptıkları iş, görev yaptıkları il ve çalıştıkları iş yerinin şartları da göz önüne alınarak tüm personele Parça Başı ve İşlem Adedine göre iş artışı ödemesinin yapılacağı sistem getirilir. Yapılacak iş artışı ödemesinin kimlere ve hangi şartlarda ödeneceğini belirlemek için kurum ve yetkili sendika birlikte usul ve esasları belirler.

PTT’de görev yapan Başdağıtıcı-başpostacı ve dağıtıcı-postacılara toplu taşıma kartı verilmesi

Madde 18- (1)  T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, başdağıtıcı/başpostacı ve dağıtıcı/postacı olarak görev yapanlara, görev yaptığı ilde ikametgahından işe gidiş-dönüş ile memuriyet mahalli içerisinde görevini yerine getirmesi için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmeti sağlanamayan yerlerde toplu taşıma araçlarından yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından damga vergisi hariç vergi kesintisi yapılmadan toplu taşıma ücreti verilir.

Araç kullananlara ilave ücret

Madde 19- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı/başpostacı ve postacı/dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri araç kullanarak yerine getirenler ile kurumca araç kullanma yetkisi verilenlerden fiilen araç kullananlara aylık ilave 300 TL ücret ödenir.

Gişe memurlarına ilave ücret

Madde 20- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan gişelerde görev yapanlar, gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlar ve bunlara destek veren personele aylık ilave 300 TL ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar % 75 artırımlı olarak ödenir.

PTT’ de çalışan başpostacı-başdağıtıcı ve postacı-dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi

Madde 21- (1) 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan “55” ibaresi “60” olarak uygulanır.

Motosiklet kullananlara ilave ücret

Madde 22- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %75 artırımlı ödenir.

Başdağıtıcıların temel ücretleri

Madde 23- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri 800 TL artırımlı uygulanır.

PTT servis hizmeti

Madde 24- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. de görev yapan personellere işe gidiş-dönüş ile memuriyet mahalli içerisinde görevini yerine getirmesi için servis hizmeti sağlanır, servis hizmeti sağlanamayan yerlerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından toplu taşıma ücreti net olarak verilir. PTT servis hizmeti ile ilgili usul ve esasları kurum ile yetkili sendika birlikte belirler.

PTT’de sosyal denge tazminatı

Madde 25- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilen personele, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında sosyal denge tazminatı ödenir. Sosyal denge tazminatının miktarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere PTT ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılacak sözleşmeyle belirlenir. Sosyal denge tazminatından yetkili sendikaya üye olanlar faydalanır.

PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli Personele yeşil pasaport

Madde 26- (1) PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personele Pasaport Kanununun Hususi Damgalı pasaport alabilecek devlet memurları ile aynı emsal yıl ve görev şartlarını taşıması halinde hususi damgalı yeşil pasaport verilir.

PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin çocuk yardımı

Madde 27- (1) PTT’ de İdari Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan personele Brüt Asgari Ücretin 0-6 yaş için %2’si, 7 yaş ve üstü her çocuğu için %1 oranında çocuk yardımı ödenir. Çocuk yardımı hakkında Toplu Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin performans ücreti

Madde 28- (1) Temel ücretin % 30’ u oranında ödenen İdari Hizmet sözleşmeli personelin performans ücreti temel ücretin %50’ si oranında ödenir.

PTT’de 399’ lu personele il bazlı başarı ilave ödemesi

Madde 29- (1) İdari Hizmet Sözleşmeli personele ödenmekte olan başarı bazlı ilave ödemenin Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk on il arasına giren illerde görev yapan 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan diğer personele de aynı kapsam ve oranda ilave ücret ödenir.

PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin yetkinlik puanı

Madde 30- (1) İdari hizmet Sözleşmeli personele her yıl düzenli olarak uygulanan yetkinlik temelli yapılan değerlendirme sonucunda 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personele uygulanan başarı puanı sistemi bu personele de uygulanır, bu doğrultuda;

Başarısı A düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8’i,başarısı B düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 4’ü, başarısı C düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 2’si oranında hesaplanacak miktarda başarı ücreti ödenir.

PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli mühendis, mimar ve teknikerlere arazi tazminatı verilir

Madde 31- (1) Toplu Sözleşme kapsamında 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlere ödenen arazi tazminatının, İHS’ li mühendis, mimar ve teknikerlere de ödenir.

PTT’de görev yapan personellere okul yardımı verilmesi

Madde 32- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan personellerden okula giden çocukları olanlara ( anaokulu ve kreş dahil ) verilmek üzere her eğitim dönemi öncesi öğretmenlere verilen Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği yardımı tutarında Okul Yardımı verilir.

PTT’de Büyükşehir tazminatı verilmesi

Madde 33- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde Büyükşehirlerde görev yapan tüm personele aylık ilave 500,00-TL ödenir.

PTT’de 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personellere vekâlet ücreti verilmesi

Madde 34- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde müdür ve üstü unvana vekâlet eden personele; vekâlet süresince vekâlet ettiği unvanın, aylık, ücret, ek ödeme, zam ve tazminatları gibi tüm mali hakları ödenir, sosyal haklarından yararlandırılır.

PTT’de görev yapan teknisyenlerden, teknikerlik diploması olanlara teknikerlere ödenen ücretlerin ödenmesi

Madde 35- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde “teknisyen” unvanı ile görev yapmakta olanlar, “Tekniker” unvanına atanmak için aranan şartları taşımaları halinde sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak tekniker unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

PTT’de İdari Hizmet Sözleşmeli personelin mali sorumluluk ve eğitim tazminatı

Madde 36- (1) PTT’de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelden mali sorumluluk gerektiren görevleri yapan çalışanlar ile yüksek lisans eğitimi almış olanlara aylık 200 TL mali sorumluluk ve eğitim tazminatı ödenir.

PTT personeli kreş yardımı

Madde 37- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kreşten faydalanamayan personele aylık 1000 TL kreş yardımı verilir.

PTT personeli gece çalışma tazminatı

Madde 38- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personele, bu şekilde çalıştıkları her gün için 35 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 7 gün için ödeme yapılabilir.

PTT Koruyucu gıda yardımı

Madde 39- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde, zehirleyici, boğucu, tozlu, gürültülü, nemli, elektromanyetik radyasyonlu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenir.

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna

İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

 

TRT’de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

Madde 1- (1) TRT’de özel hukuk hükümlerine tabi personel, 2954 Sayılı Kanun kapsamındaki kadro karşılığı personel statüsüne dahil edilir.

TRT personeline yaptığı işin kadrosunun verilmesi

Madde 2 – (1) TRT’de kameraman, spiker, muhabir, prodüktör vb. işleri fiilen yapan ancak memur, yapım yayın görevlisi, yapım yayın elemanı gibi kadrolarda bulunan personel sınava tabi olmaksızın fiilen çalıştıkları kadroya atanır.

TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri

Madde 3- (1) Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü bünyesinde yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretten tahakkuk eden gelir vergisi tutarı, kurum tarafından Gelir Dengesi Tazminatı olarak personele ödenir.

TRT Genel Müdürlüğü personellerinin özel hizmet tazminatı

Madde 4- (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin özel hizmet tazminat puanları 60 puan artırılır.

Giyim yardımı

Madde 5- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT’ de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 800 TL ücret ödenir.

TRT Genel Müdürlüğü’nde bazı kadrolara mali sorumluluk tazminatı ödenmesi

Madde 7- (1) TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde para ve para niteliğindeki değerlerin tahsili, ödemesi, kaydedilmesi, sayımı, belgelerin saklanması, kasa ve kasa işlemleri ile malzeme, TRT arşivlerinin korunması ve saklanması, her türlü araç ve gerecin korunması ve saklanması, demirbaş ve maddi duran varlıklarla ilgili envanter işlemleri ile özlük ve tahakkuk işlemlerinin yürütülmesinde görevli, yetkili ve sorumlu personele aylık ilave 750,00 TL ödenir.

TRT’de mobil çalışan personel ve naklen yayın personeline yemek tazminatı

MADDE 8- (1) Kurum dışında görevi gereği fiilen yayına giden personele yemek tazminatı verilir. Yemek tazminatının hangi personele verileceği ve miktarı yetkili sendika ve kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre belirlenir.

TRT’de görev yapan yayın personeline fiili hizmet zammı

Madde 9 - (1) ) 5510 sayılı kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ve 17. sıralarına eklenen basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi haber hizmetinde fiilen çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadırlar.

 Bu yönetmenlik çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olup yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel de fiili hizmet süresi zammından faydalanır.

TRT’ de görev yapan personele bayram ikramiyesi

Madde 10- (1) Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğünde görev yapan personele dini bayramlardan önce devlet memurları taban aylık katsayısının 500 gösterge rakamı ile çarpımı tutarında Bayram ikramiyesi ödenir.

TRT Genel Müdürlüğü fazla çalışma ücretleri

Madde 11- (1) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapanların derecelerine göre uygulanan oranlara göre ödenmekte olan fazla çalışma ücreti ödenme şartları aynı kalmak kaydıyla oranlar 5 katı artırılır.

TRT Genel Müdürlüğü kreş yardımı

Madde 12- (1) Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele bünyesinde kreşten faydalanamayan personele aylık 1000 TL kreş yardımı verilir.

TRT İl Müdürlüklerinde görev yapan personele taşra tazminatı

Madde 13- (1) TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır ve Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personellere ödenen taşra tazminatı, İstanbul’ da görev yapan personele de ödenir.

Koruyucu gıda yardımı

Madde 14 - (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde, zehirleyici, boğucu, tozlu, gürültülü, nemli, elektromanyetik radyasyonlu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Kahvaltı servisi

Madde 15 - (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 06:00 nöbetine gelen tüm personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

TRT’ de konut kira bedeli

Madde 16 - (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

TRT’ de yayın hizmetlerinde görev yapan personel

Madde 17- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na

İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı zam puanları

Madde 1- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Kurumu baş kanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %100 artırımlı olarak uygulanır.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4’üncü maddesi (a) fıkrası kapsamında görev yapan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları Ek Ödeme oranı %100 artırımlı olarak uygulanır.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4’üncü maddesi (b) fıkrası kapsamında görev yapan personelin 03/01/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’a ekli “Ek Ödeme Oranları Cetveli” kapsamında yer alan personele hizmet yılı itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları %100 artırımlı olarak uygulanır.

(4) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 18’inci maddesi gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4’üncü maddesi (b) fıkrası kapsamına alınan personelin 2018/11587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6’ncı maddesi ile 03/01/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’a ekli “Ek Ödeme Oranları Cetveli” 18’nci sırasına eklenen ek ödeme oranı 4 katı artırılmış şekilde uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ilave ödeme

Madde 2 - (1) Cumhurbaşkanlığında görevli personele ödenmekte olan ilave ödemeden Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığında görev yapan personelde yararlanır.

İletişim tazminatı

Madde 3- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında çalışan personele %65 oranında İletişim Tazminatı ödenir. Tazminat en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), bu oranın uygulanması suretiyle belirlenir. Bu suretle belirlenecek miktar, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Servis hizmeti

Madde 4 - (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görev yapan personele bayram ikramiyesi

Madde 5- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda görev yapan personele dini bayramlardan önce devlet memurları taban aylık katsayısının 500 gösterge rakamı ile çarpımı tutarında Bayram ikramiyesi ödenir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına

İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 1 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personele, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri ve genel idari izinli günlerde dâhil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı personeline ek özel hizmet tazminatı

Madde 2 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları zam oranları % 20 artırımlı olarak ödenir.

(2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kadrolarında bulunanlara, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ç) bendi Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı Listede belirlenen emsal kadrolara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle uygulanan Özel Hizmet Tazminatı oranları % 20 artırımlı olarak ödenir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında giyim yardımı

Madde 3 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında görev yapan personele giyim yardımı verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 4 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personele, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri ve genel idari izinli günlerde dâhil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında görev yapan personele bayram ikramiyesi

Madde 5- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda görev yapan personele dini bayramlardan önce devlet memurları taban aylık katsayısının 500 gösterge rakamı ile çarpımı tutarında Bayram ikramiyesi ödenir.

 

Radyo Televizyon Üst Kuruluna

İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

 

Radyo Televizyon Üst Kurulu personeline ek özel hizmet tazminatı

Madde 1- (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları zam oranları % 20 artırımlı olarak ödenir.

(2) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Müdür ve alt kadrolarında bulunanlara, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ç) bendi Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı Listede belirlenen emsal kadrolara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle uygulanan Özel Hizmet Tazminatı oranları % 20 artırımlı olarak ödenir.

Radyo Televizyon Üst Kurulu personeli fiili hizmet süresi zammı

Madde 2 - (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun radyo, televizyon veya internet denetimi yapan Üst Kurul Uzmanı ve Üst Kurulu Uzman Yardımcısı unvanlı personelin prim ödeme gün sayılarına, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı orantılı olarak belirlenir

Radyo Televizyon Üst Kurulu fazla çalışma ücreti

Madde 3 - (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda görev yapan personele, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri ve genel idari izinli günlerde dâhil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Radyo Televizyon Üst Kurulu gece çalışma tazminatı

Madde 4 - (1) Üst Kurul’da akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personele, bu şekilde çalıştıkları her gün için 35 TL tazminat ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla yedi gün için ödeme yapılabilir.

Radyo Televizyon Üst Kurulu ilave ödeme

Madde 5 - (1) Üst Kurul personeline, yılda bir defa olmak üzere 8000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere, Üst Kurul bütçesinden ilave ödeme yapılır.

Radyo Televizyon Üst Kurulunda görev yapan personele bayram ikramiyesi

Madde 6 - (1) Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda görev yapan personele dini bayramlardan önce devlet memurları taban aylık katsayısının 500 gösterge rakamı ile çarpımı tutarında Bayram ikramiyesi ödenir.

 

Birlik Haber-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Genel Başkan Ömer Budak'ın Facabook canlı yayınını izlemek için;

 

Okunma Sayısı : 1126

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?