KURUM İDARİ KURULU 2012 EKİM AYI (18/10/2012) TOPLANTI RAPORU

30/11/-0001


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22’nci maddesi gereğince kurulan Kurum İdari Kurulu,

 

İşveren olarak PTT Genel Müdürlüğünü temsilen;

 

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Özay ATBAŞ’ın başkanlığında Hukuk Müşaviri Fadime AYDIN, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Erdal ÖRGEN, Posta ve Telgraf Dairesi Başkan Yardımcısı Vekili Seher SAMADİ, Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanı Cevdet YALÇINKAYA, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı Seyit Ahmet SULUOVA, Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanı İbrahim BARUTÇU, Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanı Abdurrahman Cem HOCAOĞLU, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Adnan AYDEMİR, Malzeme Dairesi Başkanı Şevket ÇEKEREK, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Ümit YEŞİLDAĞ, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali SAKAL, Eğitim Dairesi Başkanı Recep KABAŞ, Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin SOMUNCUOĞLU ve İdari İşler Dairesi Başkanı Sait SOYTÜRK,  

 

Yetkili Sendika olarak Birlik Haber-Sen’i temsilen;

 

Genel Başkan Şinasi GÜLCÜOĞLU, Genel Sekreter Gürbüz İNALTEKİN, Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Salih YILDIRGAN, Genel Mali Sekreteri Ömer BUDAK, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Mevlüt BURGAÇ, Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Cemal ÇİVİ, Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Abdurrahman TANRIVERDİ’nin,

 

Katılımıyla ve Birlik Haber-Sen tarafından hazırlanan gündemle 18.10.2012 tarihinde saat 10:00’da PTT Genel Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

 

 

1..ÜCRET DÜZEYLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ:

 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşme temel ücretleri, Yüksek Planlama Kurulu kararına göre unvanlar itibariyle belirtilen ücret grubuna ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalmak kaydıyla görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi gibi hususlar ile Kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzca üç ayrı düzeyden belirlenmiştir.

 

Yönetim Kurulumuzun 22.08.2008 tarihli ve 345 sayılı kararı ile sözleşme ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esaslarda, Kuruluşumuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin II sayılı cetveline tabi pozisyonlarda çalışan personel için uygulanan temel ücret I.düzeydir. İş gerekleri ve çalışma şartları itibariyle farklılık arz eden görevler için temel ücret II. veya III. düzeyden belirlenmektedir.

 

Buna göre, örneğin 10 yıllık Dağıtıcı personelin Mali sorumlu olması sebebiyle,  01.07.2012 tarihli ücret skalasına göre 2’nci düzey ücreti 2.486,29 TL,  haftanın 6’ncı günü çalışmasından dolayı 3’üncü düzey ücreti ise 2.569,52 TL olup,  haftanın 6’ncı günü çalışmasından dolayı ödenen aylık brüt ücret farkı 83,23 TL’dir.

Bu personelin, bir ayda yapacağı 32 saatlik fazla çalışma ücreti ise 01.01.2012 tarihinden geçerli olan 1,35 TL fazla çalışma ücret karşılığı ( 32*1,35) brüt 43,20 TL’dir.

 

Görüleceği üzere haftanın 6’ncı günü çalışması karşılığı ödenen ücret düzeyi farkı ile fazla çalışma ücreti kıyaslandığında fazla çalışma ücretinin daha düşük olduğu düzey farkının ise personel lehine daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

Kuruluşumuzda 7297 personelimize haftanın 6’ncı günü çalışması sebebiyle 3’üncü düzeyden ücret ödenmektedir. Bu personele aylık 32 saat üzerinden fazla çalışma yaptırılması durumunda (7297*32*12) yıllık toplam 2.802.048 saat fazla çalışma kontenjanına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Ancak, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının “Fazla Çalışma” başlıklı 9’uncu maddesine göre;  2012 yılında, 2011 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla çalışma yaptırılabilmesi ve Hazine Müsteşarlığınca da 2012 yılı için fazla çalışma tavanının 836.965 saat olarak belirlenmesi sebebiyle, Kuruluşumuza buna ilave olarak 1.965.083 saat fazla çalışma kontenjanı ilave edilmesi bugün için mümkün bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, 3 ayrı düzey uygulamasının çalışma koşulları farklı olan personele farklı ücret ödenmesini öngörmesi nedeniyle, daha adil bir uygulama olduğu düşünülmektedir.

 

Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu Kararının sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretlere ilişkin 4’üncü Grupta yer alan Başdağıtıcı unvanının bir üst gruba alınmasına yönelik resmi yazı ile Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığına müracaat edilmiştir. 

 

2..PERSONEL NORMLARININ YENİDEN ELE ALINMASI VE YENİ OLUŞTURULACAK NORMLARIN TAMAMININ DOLDURULMASI:

 

İşletme Kontrolörlerince yapılan işgücü incelemesi çalışması sonuçları doğrultusunda gerekli norm güncellemeleri yapılmakta olup, merkez ve şubelerin normları, işlem adetleri ve her işlem için belirlenen katsayılara göre tespit edilmektedir.

 

Bununla birlikte, karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, öz kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde kullanılması ve hizmetsiz işgücü istihdamının önlenmesi bakımından Başmüdürlüklerimizden gelen talepler de dikkate alınmak suretiyle gerekli görülmesi halinde, merkezler şube veya şube şefliğine dönüştürülebildiği gibi devamına yarar ve gerek görülmeyen yerlerdeki şubeler sürekli veya geçici olarak işletmeye kapatılabilmektedir.

 

Dağıtıcılarımızca bir cihet üzerinden posta dağıtılmakta, ancak izinli raporlu personel olması halinde cihet sayısında geçici artış meydana gelebilmektedir.

 

Münhal olan Başdağıtıcılık pozisyonları açılan Başdağıtıcılık sınavları ile doldurulmaktadır.

 

PTT İşyerlerinin Dağıtıcı ve Memur normlarının yeniden belirlenmesine ilişkin bir çalışma başlatılmıştır. Yeni norm belirlenmesini müteakip, ihtiyaç duyulan iş gücünün 2013 yılında istihdamı cihetine gidilebilecektir.

 

 

 

 

3. PTT’DE GÖREV YAPAN POSTA DAĞITICILARINA FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMESİ:

 

5434 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi gereğince Dağıtıcı-Başdağıtıcı unvanlı personelin çalışma yaş sınırı 55 yaştır.

 

Yaş sınırı 65’e çekildiği zaman bazı Dağıtıcı-Başdağıtıcı unvanındaki personelin avantaj olan emekli olma imkanı dezavantajlı hale getirilmiş olacaktır. 55 yaşını dolduran bu unvandaki personelimiz 25 fiili yılını doldurmadan emekliye sevk edilmekte emekli maaş ve ikramiyesi bağlanmaktadır.

 

Fiili hizmet zammı hakkının verilmesi yolunda daha önce Kuruluşumuzun da resmi talebi olmuş ancak sonuç alınamamıştır. Yeniden yasal düzenleme girişiminde bulunulması uygun olacaktır.

 

4. DAĞITICILARIN MEMUR POZİSYONUNA ATANMALARI:

 

Kuruluşumuz asli hizmet alanı posta toplama ayrım ve dağıtım hizmetleri olmakla beraber, bankacılık ve lojistik alanlarında da hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle Kuruluşumuzun personel ihtiyacı, Dağıtıcı pozisyonlarının yanında Memur pozisyonlarında da olmakta ve bu ihtiyacın öncelikle karşılanması gerekebilmektedir. Diğer taraftan Kuruluşumuzda Dağıtıcı pozisyonunda göreve başlayan bir personelin üç yıllık bir hizmetten sonra Memur pozisyonuna geçirilmesi halinde, Dağıtım hizmetlerinde hem tecrübeli personel yetiştirilmesini engelleyebilir hem de Başdağıtıcı pozisyonlarının doldurulmasında sıkıntılar yaratabilir.

 

Ayrıca, PTT Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile dört yıllık yüksekokul mezunu olup, beş yıl hizmeti bulunan dağıtıcı personel Görevde Yükselme Sınavında başarılı olması halinde Memur pozisyonuna atanabilecektir.

 

Her yıl yapılacak memuriyete geçiş sınavları ile atanma şartları taşıyan dağıtıcıların kademeli olarak memur pozisyonlarına geçişleri sağlanacaktır.

 

5. CİHET PARSELİZASYONU ÇALIŞMASI:

 

İşletme Kontrolörlerince, cihet eşleştirme çalışmaları, cihetin coğrafi durumu, nüfus, gönderi sayısı, binaların yerleşim durumları gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

 

Kontrolörlerce Merkezlerde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen raporlar Başmüdür Başkanlığında, Başmüdür Yardımcısı, İşletme Kontrolörü, İşletme Müdürü, İşletme Şefi, ilgili Merkez Müdürü ve Sendika Temsilcisinden oluşan bir komisyon marifetiyle değerlendirilerek Başmüdürlük görüşü ile birlikte bekletilmeksizin Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Gönderilen bu raporların uygulanması sağlanacaktır. Yıl içerisinde gelecek cihet parselasyon talepleri programa alınacaktır.  

 

6. CUMARTESİ ÇALIŞMALARININ KALDIRILMASI:

 

Posta İşleme, Kargo İşleme, Dağıtım ve Toplama Merkezleri ve kargo şubeleri ile havalimanı/havaalanı, otogar, gümrük kapıları gibi özellik arz eden yerlerde faaliyet gösteren işyerlerimiz hariç olmak üzere, gişe hizmetlerinin tüm merkezlerde hafta içi günleri 08.30-17.30, şubelerde ise 08.30-12.30,13.30-17.30 (Antalya’da merkezler 09.00-18.00, şubeler 09.00-12.30,13.30-18.00 olacak) şeklinde standart olarak uygulanması, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalı bulundurulması uygun görülmüştü

 

Ancak, söz konusu standart mesai uygulamasına geçilmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde, özellikle büyük şehirlerde hafta sonu en az bir PTT merkezinin açık bulundurulması yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler de göz önünde bulundurularak, haberleşmenin sağlanması, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının hafta sonu da karşılanarak mağduriyetlerinin önlenmesi ve İdaremiz gelirinin arttırılmasını teminen tüm gişe hizmetleri, en fazla iki gişe açılarak nöbetli şekilde yürütülmek üzere Ankara ve İzmir’de 2, İstanbul Anadolu Yakası’nda 3, İstanbul Avrupa Yakası’nda 4 ve diğer il merkezlerinde birer adet olmak üzere 102 PTT merkezinde, cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında mesai yapılmaktadır.

 

Cumartesi günleri; Dağıtım birimlerinde çalışan dağıtıcı sayısına göre Cumartesi çalışmalarının nöbetli uygulanması hususunda tebliğ yapılmış olup;

 

01-15 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 5,

 

16-25 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 7,

 

26-35 arası dağıtıcı olan yerlerde en fazla 10,

 

36 ve üzerinde dağıtıcı olan iş yerlerinde ise Başmüdürlüğün yetkisinde olacak şekilde belirlenmiştir.

 

7. DAĞITICI KIYAFETLERİ:

 

Kuruluşumuzun ihtiyacı olan bay/ bayan dağıtıcı giyim eşyası için gerek Başmüdürlüklerden gelen öneriler gerekse öngörülen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulan Teknik Şartnamede yer alan özellikler belirlenmekte olup, bu değerlendirmeler esnasında iklim şartlarının olumsuzluklarına karşı dayanıklı malzemelere ait özellikler titizlikle belirlenmektedir. İhalesi yapılan giyim eşyalarının belirlenen standartlara uygun olup olmadığı hem muayene komisyonunca yapılan ön inceleme ile hem de analiz sonuçları ile tespit edilmektedir. Ayrıca yıllık olarak 

 

1 adet yazlık-1 adet kışlık olmak üzere 2 adet pantolon,

 

2 adet yazlık-1 adet kışlık olmak üzere 3 adet gömlek,

 

1 çift yazlık ayakkabı, 1 çift kışlık bot olmak üzere 2 çift ayakkabı dağıtımı yapılmaktadır.

 

Bununla birlikte dağıtıcı kıyafetlerine ait ölçüler her yıl güncellenmekte olup bu yıl da güncellenecektir. Kıyafet kabul komisyonunda yetkili sendikanın temsilcisi de bulunmaktadır. Komisyon oy birliği ile karar vermektedir.

 

8. YEMEK YARDIMI:

 

Yemek Yardımı ile ilgili olarak 11.09.2012 tarih ve 2921 sayılı tebliği ile kantini (yemekhanesi) faaliyette olmayan ancak yer, malzeme vb. koşulları bulunan ünitelerce yeterli sayıda talepli personel olması halinde kantinden sıcak yemek çıkarılması hususu ile kantini (yemekhanesi) bulunmayan veya bulunup da taşımalı yemek sisteminden yararlanması mümkün olamayan birimlerde yemek yemek isteyen yeterli personel olması halinde Başmüdürlüklerce Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla http://malzeme.ptt.gov.tr/tip.php internet adresinde yer alan “Yemek Hizmeti Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi esaslarına göre hizmet alımı yoluyla personele yemek yedirilmesi hususunda Teşkilatımıza duyuruda bulunulmuştur.

 

9. YILLIK İZİNLER:

 

Sözleşmeli personelin kullanamadıkları yıllık izinlerin müteakip sözleşme dönemine aktarılması veya kullanılmayan yıllık izinler karşılığı ücret ödenmesine ilişkin 399 sayılı KHK de hüküm yer almamaktadır. Bu hususların uygulanabilmesi için yasada değişiklik yapılması gerekir.

 

Sözleşmeli personelin yıllık izinleri 27.02.2012 tarihli ve 2241 sayılı Teşkilata yapılan genelge ile yıl boyunca dönemler (1. Dönem: Ocak-Şubat-Mart 2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran 3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül 4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık) halinde takip edilmektedir.

 

Ayrıca Yıllık İzinler konusunda 21.11.2012 tarih ve 2391 sayılı genelge ile yıl sonuna kadar izinlerin kullandırılması yolunda tekrar talimat verilmiş olup, keyfi olarak talimata uymayan amirlerle ilgili gerekli cezai işlemler yapılacaktır. (EK-1) 

 

10. TÜM PERSONELİN DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA İZİNLİ SAYILMASI:

 

Konuyla ilgili olarak Ramazan Bayramı için 02.08.2012 tarih ve 7637 sayılı, 14.08.2012 tarih ve 8181sayılı,  Kurban Bayramı için 18.10.2012 tarih 1939 sayılı genelgeler yapılmıştır. Genelgeler, daha sade açık ve anlaşılır, yoruma muhtaç olmaksızın hazırlanacaktır. (EK-2 ve EK-3)

 

11. SAHTE PARA TESPİT CİHAZI TAHSİSİ:

 

2006 yılından bugüne kadar Kuruluşumuza 2712 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi satın alınmıştır. 2012 yılında ise yatırım programımız çerçevesinde 1200 adet daha sahte banknot yakalama ve sayma makinesi alınması için üstlenici firma ile sözleşme imzalanmış olup, teslim alındığında işyerlerimizin para hareketleri göz önünde bulundurularak dağıtımı sağlanacaktır.  

 

12. TEMİZLİK FİRMA ELEMANLARININ TAM GÜN ÇALIŞTIRILMASI:

 

Tüm teşkilatımızda hizmetlisi bulunmayan ya da yeterli sayıda olmayan iş yerlerimize ait binaların temizliği ve kalorifer yakma hizmetleri her yıl Hazine Müsteşarlığınca Kuruluşumuza tahsis edilen ödenek çerçevesinde Başmüdürlüklerden gelen (kısmi zamanlı ve tam gün olarak) taleplerde dikkate alınmak suretiyle ihale yoluyla özel firmalara yaptırılmaktadır.

 

Bu çerçevede bir kısım Başmüdürlüklerimizden kısmi zamanlı (günde 4 saat) işçi çalıştırmak üzere talep gelmekte ve bu Başmüdürlüklere talebi doğrultusunda işçi çalıştırma yetkisi verilmektedir.

 

Bir kısım Başmüdürlüklerimizde ise tam gün işçi çalıştırılmasının yetkisinin yanı sıra Hazine Müsteşarlığının tahsis etmiş olduğu ödeneğin yetersiz olmasından dolayı işçi çalıştırılacak Merkezin sınıfı ve binasının durumu dikkate alınarak hiç işçi çalıştırılmamasındansa kısmi zamanlı çalıştırılmak suretiyle hizmetin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

Diğer taraftan ödeneğin müsaadesi çerçevesinde daha önce kısmi zamanlı işçi çalıştırılma yetkisi verilen birimlerimizde peyder pey tam gün işçi çalıştırılması için yetki verilecektir.

 

13. PTT ŞUBE MESAİLERİ:

 

Büyükşehirler başta olmak üzere çeşitli illerde faaliyet gösteren PTT işyerlerinde yaşanan soygun olaylarının, genelde mesai bitiminde ve şehir içinde hizmet veren işyerlerinde gerçekleşmesi, hırsızlık ve gasp olayları sonucunda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve sorunun disipline edilerek yeni bir kurum stratejisi geliştirilmesi bakımından (08.30-12.30, 13.30-17.30) mesai uygulayan lokal şubelerde, resmi kurum ve kuruluş, askeri birlik gibi hizmet verilen yerler hariç olmak üzere 08.30-12.30, 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verilmesi, saat 16.30’dan sonra görevli personelin işyerini kapatmak suretiyle 17.30’a kadar hesap kontrolünün tamamlanması uygun görülmüş,

 

Ancak, güvenlik kamerası ve alarm sistemleri kurulu bulunan şubelerde, müşterilerimizin mağdur olmaması bakımından saat 17.30’a kadar hizmet verilmesi tüm Başmüdürlüklere tebliğ edilmiştir.

 

Bununla birlikte, merkez ve şubelerimizde, belirlenen mesai saatleri içerisinde işyerimize gelen müşterilerin işlemlerinin mesai saati bitmesine rağmen sonuçlandırılamaması, bu durumun görevli personelin gün sonu işlemlerini tamamlayıp işyerini terk etme süresini uzatması, dolayısıyla güvenlik riski yanında iç müşteri memnuniyetsizliğine yol açması ve güvenlik nedeniyle 16.30’a kadar hizmet veren şubeler hariç işyerinin mesai saatleri içerisinde görevli personelin görevinin başında olacak şekilde, mesai saatinin bitimine 30 dakika kala işyerinin müşteri giriş kapısının kapatılması, içerideki son müşterinin işlemi bitinceye kadar hizmete devam edilmesi, kalan süre içerisinde hesap kapatmaya dönük gün sonu işlemlerinin tamamlanması talimat edilmiştir. 

 

14. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMASI:

 

Kuruluşumuz Personelinin Görevde Yükselmesine ilişkin hiyerarşi PTT Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. 4. Sınıf Merkezler için Müdür sınavı yapılmamakta olup, 1, 2, 3. Sınıf Merkezler için yapılmaktadır.

 

1998 Yılından sonra uzun süre Kuruluşumuzda görevde yükselme sınavı yapılmamış ancak, 2008 yılından bugüne kadar münhal bulunan Müdür, Şef, Başdağıtıcı ve Mühendis kadro/pozisyonlarının doldurulmasını teminen görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği Sınavları yapılmakta olup, ihtiyaç durumuna göre sınavların yapılmasına devam edilmektedir.

 

Mühendis Unvan değişikliği sınavı için süreç başlatılmıştır.

 

Boş bulunan 1, 2 ve 3’üncü sınıf Merkez Müdürü kadrolarının doldurulmasının teminen 2013 yılı başında görevde yükselme sınavı açılacaktır.

 

Ayrıca 2013 yılı başında dağıtıcı personelin memurluğa geçiş sınavı yapılacaktır. 

 

15. DAĞITICILIKTA GEÇEN SÜRELERİN ŞEF İMTİHANINA GİRİŞTE DİKKATE ALINMASI:

 

PTT Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre Memur ve Başdağıtıcı pozisyonlarında dört yıl görev yapmış olan personel Şef Görevde Yükselme Sınavına katılabilmekte ve toplam hizmet hesaplanırken tüm unvanlarda geçen hizmetleri (askerlik de dahil) değerlendirilmektedir. 

 

 

16. TAYİN VE ATAMALAR:

 

Atama ve yer değiştirme kriterlerini yeniden belirlemek üzere Hizmet Puanı uygulamasına geçilmesi planlanmakta olup, buna ilişkin alt yapı çalışmaları başlatılmıştır.

 

17. MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR:

 

01.07.2010 tarih ve 3501 sayılı tebliğ ile personelimize en iyi hizmetin sunulması için sosyal tesislerimizin kuruluşumuza yaraşır hale getirilmesini teminen misafirhanelerimiz birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak gruplandırılarak belirli bir standart oluşturulmuştur.

 

Ayrıca 05.06.2012 tarih ve 1879 sayılı tebliğ ile tüm misafirhanelerin birinci sınıfa alınması çalışmaları başlatılarak söz konusu misafirhanelerde bulunması gereken özelliklerin ve malzemelerin temin edilerek hizmete hazır hale geldiğinde birinci sınıfa alınması için teklifte bulunulması hususu Teşkilatımıza duyurulmuştur. Halen 34 merkezde 248 oda 538 yatak kapasiteli birinci, 150 merkezde 513 oda 1.111 yatak kapasiteli ikinci, 29 merkezde 58 oda 140 yatak kapasiteli üçüncü sınıf misafirhane hizmet vermektedir.

 

Bütün misafirhane ve lojmanların depreme karşı güçlendirilerek tadilatının yapılması konusunda Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 15.06.2011 tarih ve 1956 sayılı genelgeleri doğrultusunda Başmüdürlüklerden tadilat talepleri gelmekte ve bu talepler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca da incelenmektedir. Ayrıca Başmüdürlüklerden anılan genelge doğrultusunda yapılan işlemler ile ilgili bilgi istenmiş olup, gereği sağlanacaktır.

 

2012 yılında 7 adet lojman binasında güçlendirme ve tadilat işleri yapılmıştır. 5 adedinin tadilat ve güçlendirmesi devam etmektedir.

 

2012 yılında PTT Bank düzenlemesi yapılan binalarımızda bulunan lojman ve misafirhanelerde gerekli tadilatlar yapılmıştır.

 

2013 yılında PTT Bank düzenlemesi yapılacak binalarımızda bulunan lojman ve misafirhaneler ile güçlendirilmesi öngörülen binaların tadilatları yapılacaktır.

 

18. KREŞ AÇILMASI:

 

Talep olması ve yeterli çocuk bulunması halinde kreş açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta, bu bağlamda talebi olan İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Çocuk Bakımevi açılması için girişimler başlatılmış, vasıflı personel temin edildiğinde Çocuk Bakımevinin açılmasının mümkün olabileceği, PTT Çocuk Bakımevi Yönergesinin 12. Maddesine istinaden her sınıfın 20 çocuktan oluşacağı göz önüne alınarak çalışmalar yürütülmektedir.

 

19. BÜYÜKŞEHİRLERE SERVİS KONULMASI:

 

ANKARA-İSTANBUL-İZMİR-ADANA-MERSİN-KONYA-DİYARBAKIR illerinde personel servisi hizmeti verilmekte olup,  ANTALYA-VAN-BURSA Ünitelerine de bu hizmet için yetki verilmiştir.

 

20. BANKA PROMOSYONLARI:

 

Bankalarca yapılacak promosyonlarda ilgili bütün bankalara teklif yapılacaktır. En yüksek promosyon teklifini veren banka ile anlaşma sağlanacaktır.

 

21. TEBLİGAT DAĞITICILARINA HUKUKİ DESTEK:

 

Personelimizin görevleri sırasında saldırgan davranışlara ve kötü muameleye maruz kalması durumunda idari, sağlık vb. gereklerin ilgili Başmüdürlüklerce derhal yapılması, ayrıca durum tespiti yapılarak konunun aynı gün hukuki destek verilmek üzere bağlı bulunulan Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal ettirilmesi yönünde tüm PTT Başmüdürlüklerine tebliğ yapılmıştır.  

 

22. İNFO VE DİĞER ŞİKAYETLER:

 

İNFO veya diğer iletişim kanalıyla gelen ve personel şikayeti kapsamındaki yakınmalar, gizlilik esasına riayet edilerek ilgili birim ya da birimlere, (Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İşletme Daireleri veya Başmüdürlüklere) yakınmanın konusuna göre aktarılmaktadır.

 

23. PTT BANKLARDA ÖĞLE NÖBETLİ PERSONEL BIRAKILMAMASI:

 

Kuruluşumuzun vitrini konumunda bulunan merkez ve şubelerimizde, Posta İşleme, Kargo İşleme, Dağıtım ve Toplama Merkezleri ve kargo şubeleri ile havalimanı/havaalanı, otogar, gümrük kapıları gibi özellik arz eden yerlerde faaliyet gösteren işyerlerimiz hariç olmak üzere, gişe hizmetlerinin tüm merkezlerde hafta içi günleri 08.30-17.30, şubelerde ise 08.30-12.30,13.30-17.30 (Antalya’da merkezler 09.00-18.00, şubeler 09.00-12.30,13.30-18.00 olacak) şeklinde standart olarak uygulanması, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalı bulundurulması uygun görülmüştür.

 

Bu nedenle, müşterilerimizin hizmetlerimize olan talebinin karşılanması bakımından öğle saatlerinde sadece merkezlerde nöbetli personelle hizmet verilmekte olup şubeler öğle saatlerinde işletmeye kapalı bulundurulmaktadır.

 

24. KURSA GİDECEK PERSONEL SEÇİMİ:

 

Eğitim ihtiyaçları; Yönetimin Gözden Geçirme Kararları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılan anketler, Kurul ve Daire Başkanlıklarının talepleri, Kalite Merkezince yapılan anketler, Başmüdürlüklerin talepleri, ve hizmet öncelikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

25. TEKNİSYEN UNVANLI PERSONELİN TEKNİKER POZİSYONLARINA ATANMASI:

 

Kuruluşumuzda Tekniker pozisyonunda görev yapacak ilave personele ihtiyaç bulunmadığından iki yıllık Meslek Yüksekokulunu bitirmiş Teknisyenler için Teknikerlik Sınavı yapılması düşünülmemektedir. Ancak, ihtiyaç olması halinde ileriki tarihlerde sınav yapılabilecektir.

 

26.  KURUM HİZMETLERİNDE PTT PERSONELİNE ÖNCELİK VE İNDİRİM:

 

Başbakanlık genelgeleri uyarınca Kamu hizmetlerinden Kurum çalışanlarının imtiyazlı bir şekilde faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

27. MOTOSİKLET ALIMI:

 

Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1386 adet motosiklet alımı için ilanına çıkılmış olup, 10/12/2012 tarihinde ihale yapılmıştır.

 

 

28. MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞININ KALDIRILMASI:

 

Milli piyango bilet satışları Merkez Müdürlerince yapılan bilet talepleri doğrultusunda yapılmakta olup, personelimizin işyeri dışında bilet satışı yapması hususunda herhangi bir talimat bulunmamaktadır. Kuruluşumuz söz konusu işlemler kapsamındaki bilet satış ve ikramiye ödeme işlemlerinden önemli miktarda gelir elde etmiştir.

 

29. DAĞITIM GÖREVİNİN YANISIRA ARAÇ KULLANANLARA ÖDENEN ÜCRETİN ARTIRILMASI:

 

01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29/05/2012 tarih ve 2012/1 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında;

 

“(1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunan dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 20 TL ücret ödenir.”denilmekte olup, bu ödemenin araç kullanan tüm personele ödenmesi mümkün bulunmamakta olup, bu ücretin artırabilmesi toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

 

30. ZİRAAT BANKASINA PARA TRANSFERİ VE PARA ALINMASI:

 

Günlük Para transferi sabah saat 09,15 ve 09,40 saatlerinde tekst dosyası üzerinden bankaya verilmekte, ünitelerimizin hesaplarına ise en geç 09,45 ve 10,00 saatlerinde geçmektedir.

 

Ayrıca sonradan faks ile talep edilen paralar için anında bankaya telefonla talimat verilmekte bankaca da en geç 10 dakika içerisinde ünitelerin hesaplarına aktarılmaktadır.

 

Ancak Ziraat Bankası şubelerine kendi programları dahilinde nakit para gurupla geldiğinden saat 11.00’e kadar merkezlerimize para transferi yapamayabilmekteler. Bu durumda mesai başlangıcından saat 11.00’e kadar olan ödemeler için gerekli olacak nakti gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle kasalarında bulundurabilirler.

 

Merkezlerimizde biriken paranın akşamları Ziraat Bankası elemanlarınca teslim alınması hususu mevcut protokole göre yapılmakta T.C. Ziraat Bankasının oluşturmuş olduğu grup elemanlarınca bilhassa Büyükşehirlerde paralar grupla alınmaktadır. Ancak, bankanın da zırhlı aracının olmadığı diğer birimlerde gün sonu hasılatlar imkanları çerçevesinde banka tarafından veya kendi imkanlarımızla bankaya aktarılmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası ile bu ve tüm bankacılık işlemleri ile ilgili protokol çalışmaları sürmektedir.

 

31. BUZDOLABI VE SU SEBİLİ TAHSİSİ:

 

Kuruluşumuzda Personele İçme Suyu verilmesi ile ilgili uygulama Yönetim Kurulumuzun 25.12.2009 tarih ve 489 sayılı kararı doğrultusunda yapılmakta olup,

 

Buna göre; Posta işleme Merkezi, Kargo İşleme Merkezi, Dağıtım- Toplama Merkezi ve Dağıtım Merkezi ile bu merkezlerin bulunduğu il merkezlerindeki Başmüdürlük, Müstakil Ünite Müdürlüğü ve bu Başmüdürlüklere bağlı birimler ve diğer işyerlerimizde çalışan personel dışında kalanlara ise ödenek yetersizliğinden dolayı verilememektedir. Şehir şebeke suyu içilemeyen iş yerlerimizde çalışan personel için içme suyu verilmesi konusunda bir çalışma başlatılmıştır.

 

 

32. GİYİM EŞYASI TAHSİSİ:

 

Posta gelen giden, Kargo ve TT gişelerde çalışan personele kıyafet serbestliği getirilmesi ve giyim eşyası tahsisi hususu ayrıca incelenip, ona göre değerlendirilecektir.

 

33. HAVALE UYGUNLUK İŞLEMLERİNİN MFYS ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK YAPILMASI:

 

İstatistik işlemleri ve havale uygunluk işlemlerinin otomasyon üzerinden gönderilmesi ve MFYS programında otomatik olarak uygunluk sağlanması konusunda havale uygunluk ekranı yapılması hususunda çalışmalar devam etmektedir.

 

34. MORAL VE MOTİVASYON TOPLANTILARI:

 

Personel arasında birlik ve beraberlik ruhunun teşvik edilmesi, Kurum aidiyet duygusunun geliştirilmesini teminen Başmüdürlüklerce sosyal etkinlikler yapılmakta ve Genel Müdürlükçe de takip edilmektedir.

 

35. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI FAALİYETLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI:

 

Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan yardımlar konusundaki tebliğler Kuruluşumuz personeline imza mukabili duyurulmak üzere yapılmakta, bunun yanı sıra “İntranet” ve Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı “Web” sayfasında yayımlanarak gerekli duyuruda bulunulmaktadır.

 

36.İSTANBUL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ DAĞITICILARININ ULAŞIM SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ:

 

İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüklerine bağlı Merkezlerde görev yapan dağıtıcılarımızın metro, tramvay ve vapur kullanma esnasında yaşanan sorunların çözümü için gerekli çalışmalar yapılacak olup, dağıtıcı personelimiz bu konuda mağdur edilmeyecektir.

 

37. ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNÜN MEMUR VE DAĞITICI İHTİYACININ KARŞILANMASI:

 

Antalya personel durumu: Memur Normu: 410 çalışan: 359, memur normu karşılığı çalışan teknik personel:6 toplam 363 olup eksik memur sayısı 51’dir. Dağıtıcı Normu: 375, çalışan: 243+109 (firma elmanı) eksik dağıtıcı sayısı 30’dur, 2013 yılı istihdam programında bu ihtiyacın karşılanması yoluna gidilecektir.

 

Ayrıca, Antalya PTT Başmüdürlüğünün bisiklet ve motosiklet ihtiyacı, Başmüdürlüklerden toplanan talepler doğrultusunda değerlendirilmektedir.   

 

38. BAYBURT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BİR KÖY DAĞITICISI VERİLMESİ:

 

Bayburt için 1 adet dağıtıcı talep edilmekte ise de, Ünitenin dağıtıcı eksiği bulunmamaktadır.

 

 

 

 39. SAMSUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE DAĞITICI İHTİYACININ KARŞILANMASI:

 

Samsun Başmüdürlüğünün 22 Memur 13 dağıtıcı eksiği bulunmaktadır.

 

2013 yılında Mevcut noksanlığın giderilmesine çalışılmaktadır.

 

40. VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Yönetim Kurulumuzun 02.11.2011 tarihli, 420 sayılı kararı ile 23.10.2011 günü Van ve çevresinde meydana gelen deprem sonucunda oluşan can ve mal kaybında afete maruz kalan Kuruluşumuz personelinin bir nebze de olsa yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde Van (Merkez) Muradiye ve Erciş ilçelerinde çalışan personelimize Kasım 2011 ayında başlamak üzere 12 ay ek ödeme yapılmıştır.

 

41. ZONGULDAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Zonguldak Başmüdürlüğümüzde 20 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi bulunmakta olup, teslimi beklenen söz konusu makinelerden Başmüdürlüğe bağlı Merkezlerin para hareketleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir.

 

Ünitenin klima ihtiyacı 2013 yılında giderilecektir.

 

42. KARABÜK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Karabük Başmüdürlüğümüzde 10 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi bulunmakta olup, teslimi beklenen söz konusu makinelerden Başmüdürlüğe bağlı Merkezlerin para hareketleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir.

 

Karabük PTT Başmüdürlüğünün 553 donanımı, 25 İşyeri vardır.

 

Karabük PTT Başmüdürlüğünün 53 adet donanım talebinin 53’ü de uygun görülmüş ve 1. partide tamamı gönderilmiştir.

 

43.GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNÜN DAĞITICI İHTİYACININ KARŞILANMASI:

 

Gaziantep Başmüdürlüğünün dağıtıcı ihtiyacı 2013 yılı istihdam programında karşılanmak üzere değerlendirmeye alınmıştır. 

 

44. ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Şanlıurfa-Mardin yolu üzerine Posta İşleme Merkezi yapılması konusunda proje çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.  

 

45. KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Ücretsiz Personel Servisinden faydalanamayan personel hakkında yönetmelikte yapılan düzenleme ile mücavir alan sınırları içinde ikamet eden personel bilet ücreti alabilmektedir.  

 

Konya Başmüdürlüğümüzde 75 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi bulunmakta olup, teslimi beklenen söz konusu makinelerden Başmüdürlüğe bağlı Merkezlerin para hareketleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir.

Cihet parselasyonlarının güncellenmesi 2013 yılı Kontrolör çalışma programı kapsamında değerlendirilmek üzere not alınmıştır.

 

Boş bulunan 1, 2 ve 3’üncü sınıf Merkez Müdürü kadrolarının doldurulmasını teminen 2013 yılı başında görevde yükselme sınavı açılacaktır. 

 

46. MARDİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Cihet parselasyonlarının güncellenmesi 2013 yılı Kontrolör çalışma programı kapsamında değerlendirilmek üzere not alınmıştır.

 

47. BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Personelin servisten faydalanması hususunda Üniteye yetki verilmiştir.

 

48. ÇORUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Çorum Başmüdürlüğünün Memur eksiği 14 Dağıtıcı eksiği ise 20’dir. Ünitenin eksik personelleri 2013 yılı istihdam programında karşılanmak üzere değerlendirmeye alınmıştır. 

 

49. SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Sivas PİM ve Posta Gelen-Giden Servisinin havalandırması PİM Müdürlüğü modernizasyonu projesi kapsamında projelendirilip ihalesi yapılacaktır.

 

50. ADIYAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Posta Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere Başmüdürlüklerden Bisiklet ve Motosiklet ihtiyaçları toplanmış olup, Başmüdürlüğün talebi bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

Adıyaman PTT Başmüdürlüğü binasının boya badanası konusunda ise, binanın mülkiyeti Türk Telekom'a ait olduğundan ve binada güçlendirme yapılacağından dolayı, güçlendirme yapıldıktan sonra tadilat işleri yapılacaktır.

 

51. ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Erzurum PTT Başmüdürlüğünde Memur eksiği 31 olup, 2013 yılı istihdam programında ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacaktır. Erzurum’da 3 adet Şef pozisyonu için ise 2012 yılında sınav açılmıştır. Veznedar eksiği 4 olup, 2013 yılı istihdam programında bu ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilecektir.

 

Ayrıca Boş bulunan 1, 2 ve 3’üncü sınıf Merkez Müdürü kadrolarının doldurulmasının teminen 2013 yılı başında görevde yükselme sınavı açılacaktır. 

 

Erzurum PTT Başmüdürlüğünde 1 adet kontrolör normu bulunmakta olup, fiili çalışan bulunmamaktadır. Kontrolörlerle ilgili mevzuat çalışmasının tamamlanmasını müteakip sınav açılarak ihtiyaçlar giderilecektir.

 

Ünitenin 30 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi bulunmakta olup, teslimi beklenen söz konusu makinelerden Başmüdürlüğe bağlı Merkezlerin para hareketleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir.

 

 

52. HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:

 

Ünitenin 15 Memur eksiği olup Dağıtıcı eksiği bulunmamaktadır. 2013 yılı istihdam programında eksik personel ihtiyaçlarının karşılanması yoluna gidilecektir.

 

Hatay Başmüdürlüğümüzde 39 adet sahte banknot yakalama ve sayma makinesi bulunmakta olup, teslimi beklenen söz konusu makinelerden Başmüdürlüğe bağlı Merkezlerin para hareketleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir.

 

Hatay PTT Başmüdürlüğünün tüm donanım talepleri 182 adet olup, 158’i uygun görülmüştür.

Ancak, adı geçen Başmüdürlüğün 123 adet olan Donanım değişikliği talebinin 111’i uygun görülmüş ve 1. Partide 70 adet gönderilmiştir.

Değişimden sonra yeni donanım talepleri tekrar değerlendirilecektir.

 

Kurum İdari Kurulu kararı 52 maddeden ibaret olup, 18.10.2012 tarihinde taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

Okunma Sayısı : 2045

Haber Fotoğrafları
link women who cheat on husband online
">
link women who cheat on husband online
" />
link online
">
link online" />
link online
">
link online" />

DİĞER HABERLER

POSTA DAĞITICILARININ DİKKATİNE

POSTA DAĞITICILARININ DİKKATİNE - 30/11/-0001

POSTA DAĞITICILARININ DİKKATİNE

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜK TADİL KONGRESİ YAPILDI

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜK TADİL KONGRESİ YAPILDI - 30/11/-0001

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜK TADİL KONGRESİ YAPILDI

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANDI

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANDI - 30/11/-0001

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANDI

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE - 30/11/-0001

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ  BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI - 30/11/-0001

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI

@BirlikHaberSen tarafından gönderilen tweetler
M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
TÜMÜ
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?