KAMU PERSONEL DANIŞMA KURULU TOPLANDI

30/11/-0001

Malumlarınız olduğu üzere 2013 yılında yapılan Toplu sözleşme görüşmelerinde sendikamızın elde ettiği kazanımları siz değerli çalışanlar ve kamuoyu ile paylaşmıştık.

                                             

Toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde mutabakata varılan fakat kanuni düzenleme gerektiren maddeler ve sendikamızın ek olarak götüreceği taleplerinde görüşüleceği kanunları içeren Kamu Personel Danışma Kurulu bu gün saat 14.00’de Çalışma Bakanlığında toplandı.

 

Toplu Sözleşme masasına taşıdığı yüzlerce maddeyle kamu çalışanlarına çok önemli kazanımlar elde eden Memur-Sen, kamu çalışanlarının yüzünü güldürecek yeni kazanımlar için mücadele ediyor.

 

Bu toplantıda elde edeceğimiz kazanımlarda daha öncede söylediğimiz gibi Toplu Sözleşmeyi yılın her ayına yaymış olacağız.

 

Yapılan toplantıya Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen olarak aşağıdaki taleplerimizle katılıyoruz.

     Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 BİRLİK HABER-SEN

KAMU DANIŞMA KURULU TALEPLERİ

 

MADDE-1 DAĞITICILARIN SINAVSIZ OLARAK MEMUR UNVANINA ATANMALARI


PTT Kurumunun vitrini olan dağıtıcıların, dağıtıcı olarak görev yaptıkları süre içerisinde kurumu ve halkla ilişkileri öğrendiklerinden memur olarak atanmaları halinde kuruma bağlılıkları artacağı gibi iş veriminin de yüksek olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple Genel İdare Hizmetleri Sınıfına tabi Dağıtıcı Personellerden, kurumda 5 yıllık hizmetini dolduran ve en az dört yıllık fakülte mezunu olanların tamamının, kurumda daha önce de uygulandığı üzere sınavsız olarak memur unvanına atanmaları sağlanmalıdır.


MADDE-2 BYEGM’DE SERVİS UYGULAMASINA BAŞLANILMASI


Basın Yayın ve Enformasyon Genel müdürlüğünde çalışanlar için servis hizmeti konulması

 

MADDE-3 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MAAŞLARININ DÜZENLENMESİ


Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda memur statüsünde istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları, 15/01/2012 tarihinden önce atanan emsali (TRT Genel Müdür Yardımcısı için RTÜK Başkan Yardımcısı)  Üst Kurul personelinin mali ve sosyal hakları dikkate alınarak, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi çerçevesinde Üst Kurul tarafından belirlenmektedir.


Ancak TRT Yönetimi tarafından yapılan ücret düzenlemeleri, RTÜK tarafından, TRT’nin, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedilmektedir. Çözüm ise, öncelikle TRT Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarında yapılacak artışların Başka bir Kuruma endekslenmeden TRT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca maaş artışı yapabilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalı, bu mümkün değilse TRT’nin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamından çıkartılarak, 6112 sayılı Kanunun geçici 8’inci maddesine yürürlük kazandırılmalıdır.  

 

 

 

 

 

MEMUR-SEN

KAMU DANIŞMA KURULU TALEPLERİ

 

1-    KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNUN GEÇMİŞ DÖNEM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İZLEME-DEĞERLENDİRME 

 
Kurulun 2012 yılı toplantıları ile 2013 Mart toplantısında görüşülen ve üzerinde çalışılan konularla ilgili gelinen aşama ve konularla ilgili hazırlanan yasal ve idari düzenleme tasarı ve taslaklarının son şekli hakkında Kurulun bilgilendirilmesi,

 

 

2-    ÇEŞİTLİ STATÜLERDEKİ KAMU PERSONELİNİN KADROYA GEÇİŞİNE İLİŞKİN KONULAR

 
a)    4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerin görev yaptıkları kurum önceliğinde öğrenim durumlarına ve yeterliklerine uygun kadrolara atanması,
b)    Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memurlarla benzer görevleri yürüten yükseköğrenim mezunu işçilerin (ÇAY-KUR’dakine benzer şekilde) memur kadrolarına atanması, 
c)    Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdamına istisnai nitelikte olmasını sağlayacak ve toplam kadro sayısının %3’ünü aşmayacak oransal bir sınırın tespiti, 

 

 

3-    ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN KONULAR 

 
a)    15/01/2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi 
b)    14/02/2005 tarihinden sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının (5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alınarak) affına ilişki düzenleme yapılması, 
c)    Kamu görevlilerinin izin haklarına (yıllık, mazeret, analık, refakat, süt izni ile aylıksız vb izinlerine) ilişkin şart ve sürelerde değişiklik yapılması
d)    KİT personelinin izin sürelerine ve izinlerinin ertesi yıla devrine ilişkin düzenleme yapılması
e)    Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdamda zorluk çekilen bölgeler ve kamu personelin adil ve dengeli dağılımı gerekçesine dayalı olarak uygulamaya konulan rotasyon ve zorunlu bölge hizmeti uygulamalarının kapsam ve sürelerin yeniden değerlendirilmesi,
f)    İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan/görev yapmak isteyen kamu görevlilerine yönelik teşvik ödeme uygulamalarını hayata geçirilmesi, 
g)    Resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde görev yapan kamu görevlilerinin ücret ve izin hakları, 

 

 

4-    AYLIK, MAAŞ, ÜCRET VE MALİ HAKLARA İLİŞKİN KONULAR 

 
a)    Öğretim elemanlarının reel kayıplarının giderilmesi ve kayıpların telafisine ve akademisyenliğin özendirilmesine dönük maaş/ücret iyileştirilmesi yapılması
b)    KİT’lerde ücret gruplarının sayısının azaltılması ve grupların kapsamlarının yeniden belirlenmesi, 
c)    Fazla çalışma ücretlerine ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi ve fazla çalışmaya dayalı maktu ücret ödemesi yapılan kurumlardaki kamu görevlilerinin 666 sayılı KHK kapsamlı mağduriyetleri,
d)     Ek gösterge oranlarının artırılması ve ek göstergeden yararlanamayan kamu görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlenmesi, 
e)    Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayırımcılık uygulamaları (doğuma dayalı aylıklı izin süresinin artırılması, çocuk için ilave kademe, emeklilik yaşı ve hizmet süresinde her çocuk için indirim, çocuk için ilave kademe verilmesi vb. )
f)    Hamile ve emziren kadın kamu görevlilerinin çalışma saat ve sürelerine ilişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Devlet Memurları Kanunu hükümleri arasındaki çelişkinin giderilmesi, 
g)    Engelli kamu görevlilerinin kariyer unvanlara atanabilmelerine yönelik düzenleme yapılması, 
h)    Engelli kamu görevlilerine yönelik personel servisi uygulamaları ve işyerleri ile kamu hizmet binalarının engelli kamu görevlilerinin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliğini artıracak şekilde düzenlenmesi, 

 

 

5-    SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA VE MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR 

 
a)    Emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıllık hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması
b)    Emeklilere maaş promosyonu
c)    Emekli kamu görevlilerine aile ve çocuk yardımı ödenmesi
d)    Emekli maaşının hesaplanmasında “ek ödeme”, “döner sermaye” ve benzeri ödeme kalemlerinin dikkate alınması
e)    Tazminat yansıtma oranlarının yükseltilmesi 
f)    Fiili hizmet zammından yararlanacak kamu görevlilerin kapsamının genişletilmesi, 
g)    Disiplin cezaları affedilenler ile ara rejim döneminde istifa edenlerin açıkta geçen sürelerine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliklerinden kaynaklanan mağduriyetler, söz konusu sürelere ait prim borçlanması yapanların ödedikleri primlerin iadesi, prim ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı açısından değerlendirilmesi, bu kapsamda bulunan personelden emekli olanların hak (emekli ikramiyesi ve emekli maaşı) kayıplarının giderilmesi

 

 

6-    SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN KONULAR

 
a)    Aile yardımına ilişkin tutarın artırılması, 
b)    İstihdamda zorluk çekilen il/ilçelerde görev yapan-görev yapmak isteyenlere aile-çocuk yardımı tutarlarının artımlı olarak ödenmesi, 
c)    Kamu görevlilerine ilk evliliklerinde evlilik yardımı yapılması, 
d)    Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik ücretsiz kreş uygulaması-kreş ücretinin kamu tarafından karşılanması

 

 

7- KAMU PERSONEL SİSTEMİNE VE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN BAZI KONULAR 

 
a)    Özelleştirme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin diğer kurum/kuruluşlarına atanmalarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, 
b)     Özelleştirme kapsamında istihdam fazlası personel olarak belirlenen kamu görevlilerinin özlük ve mali haklarının, kariyer ve liyakat kapsamındaki kazanılmış haklarının korunmasına dönük düzenleme yapılması, 
c)    Özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin ek gösterge dahil mali haklar bağlamında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, fark tazminatı uygulamasında kamu görevlisi aleyhine sonuç doğuran kıstasların değiştirilmesi, 
d)    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin döner sermaye ödemelerinden (ek ödeme kapsamında mahsuplaşılan kısım açısından) gelir vergisi kesintisi yapılmaması, 
e)    Atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde rotasyon uygulamasına yer verilen kamu kurum ve kuruluşlarının konuyla ilgili düzenlemelerinde yeniden düzenleme yapılması, 
f)    Son düzenlemeyle sözleşmeli statüden kadrolu statüye geçirilenlerin beş yıl süreyle kurumlar arası nakil yapmasına ilişkin sınırlamanın kaldırılması/esnetilmesi
g)    Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında isteksiz davranan kamu kurum ve kuruluşlarının ve yöneticilerinin uyarılması  

 


8-  HİZMET KOLLARINA DAHİL KONULAR 

 
a)    İş ve Meslek Danışmanlarının kadrolarının artırılması ve kadroya geçişte ücretlerinin düşmemesi, 
b)    TARGEL kapsamında istihdam edilen ve kadroya geçen personelin durumu, 
c)    Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan personelin mali ve sosyal hakları ile özellikle GATA olmak üzere TSK kapsamındaki sağlık kurumlarında görev yapan sivil personelin ek ödeme-performans ödemesi konusu, 
d)    Özelleştirme nedeniyle ve istihdam fazlası personel olarak belirlenmesine bağlı olarak Araştırmacı kadrosu/pozisyonuyla ilişkilendirilenlerin mali, sosyal ve özlük hakları 
gibi ağırlıkla hizmet koluna ilişkin konular hizmet kollarında yetkili olan sendikalarımız tarafından gündeme getirilip, talep, teklif ve beklentiler ifade edilecektir. 

 

Okunma Sayısı : 2032

Haber Fotoğrafları
redirect website why do men have affairs
">
redirect website why do men have affairs
" />
redirect website why do men have affairs
">
redirect website why do men have affairs" />
link online
">
link online" />

DİĞER HABERLER

RTÜK 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

RTÜK 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI - 30/11/-0001

RTÜK 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

FİLİPİNLER İÇİN YARDIM KAMPANYASINA KATILDIK

FİLİPİNLER İÇİN YARDIM KAMPANYASINA KATILDIK - 30/11/-0001

FİLİPİNLER İÇİN YARDIM KAMPANYASINA KATILDIK

TRT 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TRT 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI - 30/11/-0001

TRT 2013 YILI 2.DÖNEM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

BİRLİK HABER-SEN 2013 YILI 2. DÖNEM BYEGM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

BİRLİK HABER-SEN 2013 YILI 2. DÖNEM BYEGM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI - 30/11/-0001

BİRLİK HABER-SEN 2013 YILI 2. DÖNEM BYEGM KURUM İDARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

BİRLİK HABER-SEN 2013 BTK KURUM İDARİ KURUM TOPLANTISI YAPILDI

BİRLİK HABER-SEN 2013 BTK KURUM İDARİ KURUM TOPLANTISI YAPILDI - 30/11/-0001

BİRLİK HABER-SEN 2013 BTK KURUM İDARİ KURUM TOPLANTISI YAPILDI

@BirlikHaberSen tarafından gönderilen tweetler
M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
TÜMÜ
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?