23 MAYIS' TA İŞ BIRAKTIK VE OTURMA EYLEMİ YAPTIK

30/11/-0001

 

Toplu Sözleşme Sürecinin istediğimiz gibi sonuçlanmaması üzerine 23/05/2012 günü  İŞ BIRAKTIK ve aynı gün Ankara Güvenparkta basın açıklaması yaparak saat.19:00' a kadar oturma eylemi yaptık.  

 

Sendikamız Birlik Haber Sen  Toplu sözleşme Sürecinin başlamasından sonra yazımızın içeriğinde de görebileceğiniz tekliflerimizi yetkili konfederasyon olan Memur Sen Konfederasyonu aracılığı ile masaya taşıdı. Toplu sözleşme masasında istediğimiz taleplerin gerçekleşmemesi üzerine Tüm ülke genelinde teşkilatlarımızla birlikte 23/05/2012 GÜNÜ İŞ BIRAKTIK ve aynı gün  Ankara  Güvenparkta basın açıklaması yaparak saat 19.00' a kadar oturma eylemi gerçekleştirdik. 

 

Yapılan bu eylemimizin tüm çalışanlar adına hayırlı olmasını diliyoruz.

 

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU TARAFINDAN İSTENİLEN GENEL TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 

YÜZDELİK ZAM: 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14'dür. (Bu oran emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)

 

TABAN AYLIĞA ZAM: Yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL olmalıdır. (Bu zamlar emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)

 

EK ÖDEMELERDE ARTIŞ: Ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan(314 TL), din görevlileri, hekim dışı sağlık personeli, sivil savunma uzmanları ile KİT’lerdeki 2 Sayılı Cetvele tabi personelden ek ödeme oranlarında artış yapılmayanlara 25 puan (157 TL) artış yapılmalıdır.

 

KIDEM AYLIĞI: Kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır. (Bu artış, emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)

 

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalı.

 

EŞ YARDIMI: 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL olmalıdır. (Bu yardımdan emekli kamu görevlileri de yararlanacaktır.)

 

ÇOCUK YARDIMI: 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir. (Bu yardımdan emekli kamu görevlileri de yararlanacaktır.)

 

YAN ÖDEME KATSAYISI: Yan ödeme katsayısı 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir.

 

DOĞUM YARDIMI: 165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir. (Bu yardım emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)

 

ÖLÜM YARDIMI: 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır.

 

KREŞ YARDIMI: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir.

 

EVLENME YARDIMI: İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir.

 

ULAŞIM YARDIMI: Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır.

 

YEMEK YARDIMI: Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir.

 

GİYECEK YARDIMI: Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır.

 

MUAYENE VE TEDAVİ KATILIM PAYI: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır. (Kamu görevlileri emeklileri dâhil olmak üzere)

 

4/C  STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLE İLGİLİ OLARAK;

  1. 4/C Statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmelidir.
  2. Mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır.
  3. Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır.
  4. 1 Ocak 2013 itibarıyla kadrolu statüye geçirilmelidir.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İLGİLİ OLARAK;

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi,  5593 Sayılı Kanun,  TRT,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Özel İdareleri ile diğer kurumlardaki sözleşmeli personel ile 399 Sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel kadrolu statüye geçirilmelidir.

Ek olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilenlerden ön lisans ve lisans mezunu olup yürüttükleri görevler itibarıyla memurluk sıfatını gerektiren hizmetleri yürütenler memur kadrolarına geçirilmelidir.

 

MEMUR SEN KONFEDERASYONU ARACILIĞI İLE BİRLİK HABER SEN’ İN İŞ KOLU TALEPLERİ

 

1-PTT mensuplarından daha önce kesilen kefalet sandığındaki paraların günün şartlarına göre hesaplanarak  hak sahiplerine ödenmesi için 5189 sayılı kanunun geçici 8.maddesinde yasal düzenleme yapılması Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri  MADDE 40-KEFALET SANDIĞI GİRİŞ VE AYLIK AİDATI:

 

1-      5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan kamu görevlilerinden, 2489 sayılı Kefalet Kanunu kapsamından giriş ve aylık aidatı kesilmez. Söz konusu Kanun gereğince Kefalet Sandığına ödenmesi gereken tutarlar,  kurum ve kuruluş bütçesinden karşılanır.

 

2-      5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan kamu görevlilerinden bu toplu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar 2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 nci maddesi kapsamında kesilen giriş ve aylık aidatlar, aynı Kanunun 5 nci maddesinde öngörülen hesaplama şekli kapsamında ve aidat ödeme süresi yönüyle bir sınırlama yapılmaksızın defaten kendilerine geri ödenir.

 

2- 399 Sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertelenmesi  veya ertelenmeyen izinlere ait ücretin ödenmesi; ayrıca iznin takvim günü değil iş günü hesabına göre verilmesi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri MADDE 79- ÜCRETLİ İZİN:

            1- Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

           c) Yıllık ücretli izin memurun isteği halinde bütün veya parça parça ve istediği zamanda kullandırılır. Yıl içerisinde izin kullanmayan memurun izni ertesi yıla devreder. İşin gereği iki yıl üst üste kullandırılmayan geçmiş yıllara ait izinlerin tamamı üçüncü yıl içerisinde mutlaka kullandırılır.

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ücretli ve mazeretli izin haklarının tamamından kamu görevlilerinin tümü statü farklılığı gözetilmeksizin faydalandırılacaktır.

 

 

3-399 sayılı kanun hükmünde kararname eki II sayılı cetvele tabi personelin gelir vergisi  matrahının  düşürülmesi ve kıdem ücretleri oranları yeniden düzenlemesi;

 

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri MADDE 23- GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ:

 

1-      Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kamu görevlileri için aşağıdaki tarifeler esas alınır.

 

a)      1/1/2012-31/12/2012 döneminde,

 

20.000   TL

%15

40.000   TL                         (20 Bin TL için 3.000 TL) fazlası için

%20

100.000 TL                        (40 Bin TL için 7.000 TL) fazlası için                

%27

100.000 TL fazlası            (100 Bin TL için 23.200 TL) fazlası için

%35

 

b)      1/1/2013-31/12/2013 döneminde,

22.800   TL

%15

45.600   TL                         (22.800 TL için 3.420 TL) fazlası için

%20

114.000 TL                        (45.600 TL için  7.980 TL) fazlası için                

%27

114.000 TL                        (100 bin TL için 26.448 TL) fazlası için

%35

 

4- PTT ve TRT  çalışanlarına fiili hizmet zammının uygulanması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinde Görülebilir )

 

5- Haberleşme çalışanlarının iş yükü ağırlığına göre ek tazminat, büyük şehir farkı , kira , yol, yemek yardımı yapılması  ve yılda  iki ikramiye ödenmesi; ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

6- TRT  Genel müdürlüğünde çalışan memurlar ile  PTT Genel müdürlüğünde çalışan teknik personele unvan yükselme sınavına katılma hakkı verilmesi ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinde Görülebilir )

 

7- 2 yıl yüksek ögrenim gören ve 10 yıl hizmeti bulunan dağıtıcılara memurluğa geçme hakkı  

 

8- 399 sayılı khk’ ya göre kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılan personellere cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan fazla çalışma ücretinin aylık maaşının 30 güne bölünmesi ile bulunan bir günlük yevmiyenin ödenmesi Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri  MADDE 30- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

 

Kamu görevlilerine ödenecek fazla çalışmaları karşılığında, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ başlıklı bölümünün (A) ve (B) başlıklı kısımlarında kayıt altına alınan ve aşağıdaki tablonun birinci sütununda Mevcut Durum başlıklı bölümde belirtilen tutarlar yerine, 2012 yılı için 2 nci, 2013 yılı için 3 üncü sütunda belirtilen tutarlar ödenir. 

 

           MEVCUT DURUM

 

2012 YILI

 

2013 YILI

 

A-SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:                       

                          1,35 TL                                  

 

4 TL

 

5 TL

                          1,43 TL            

5 TL

6 TL

                          2,35 TL                                  

7 TL

9 TL

                          5,70 TL

15     L

20     L

 

1-      Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, fazla çalışma kapsamındaki bütün süreler dikkate alınarak ödenir. Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, gün ve/veya saat sayısı ile sınırlanamaz.

 

2-      Kamu görevlilerine, ücreti ödenmeksizin fazla çalışma yaptırılamaz.

 

3-      Fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, hizmet sınıfı, görev, kadro unvanı, görev yapılan birim ve benzeri ölçütlerle ayırım yapılamaz.

 

4-      Haftalık çalışma saatini aşan süreler ile günlük olağan çalışma saatini aşan süreler, fazla çalışma kabul edilir.

 

5-      Kamu görevlilerine istekleri dışında haftada 10 saatten fazla çalışma yaptırılamaz.

 

6-      Haftada 10 saati aşan fazla çalışmalar için fazla çalışma ücreti bir kat artırımlı ödenir.

 

 

 


9 -  399 sayılı KHK’ ya göre PTT’de çalıştırılan  personel ile 2954 sayılı TRT kanunun 50/ı bendine göre çalıştırılan Sözleşmeli personellerin aynı kanunun  50/g maddesi kapsamına alınması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

 

 

10 -  Güvenlik görevlisi bulunmayan PTT

Merkezleri ile yüksek miktarda para hareketi olan  PTT şubelerine güvenlik görevlisi görevlendirilmesini, ayrıca konutta teslim havaleler  ve emekli havalelerini götüren dağıtıcı personellere hırsızlık olaylarına karşı silah taşıma yetkisinin verilmesi gerekmektedir.

 

11 - Giyeçek yardımı verilmeyen tüm personele giyecek yardımı verilmesi ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

12 - PTT Genel müdürlüğüne bağlı posta işletme birimlerinde çalışan Başdağıtıcı ve dağıtıcı arasındaki  ücret farklarının giderilmesi, Başdağıtıcıların posta şefi olarak unvanlarının değiştirilmesi  

 

13- Özel hizmet tazminatı emekli keseneğine tabi tutularak emekli maaşına yansıtılmalıdır. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri MADDE 26- EMEKLİLİK,YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI:

 

 

1-      Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılmadan önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.

 

14 - Memurlara 30 yıllık hizmet süresinden sonraki hizmetleri için kıdem tazminatı ödenmemesi uygulanmasına son verilerek çalıştıkları yıl üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi  Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri MADDE 25- EMEKLİLİK İKRAMİYESİ:

 

1-      5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89 uncu maddesi gereği kamu görevlilerine emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 30 yıllık süre sınırlaması uygulanmaz.  

 

15 - Tüm personellere öğle yemeği ücretsiz olarak verilmeli yemek verilmesi mümkün olmaması halinde yemeğe eş değerde ücretin ödenmesi.  ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

16 - 12 eylül 2010 tarihinde yapılan referandum’da memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu açıldığından, bu tarihten önce verilen disiplin cezalarının iptal edilmesi Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme talepleri  MADDE

57-DİSİPLİN CEZALARININ AFFI:

 

2 - 14/2/2005 tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

 

3 - Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

 

 

17 -  Memurların iradesi dışında gerçekleşen zararların kurumca karşılanmasını, ayrıca, araç kullanma yetkisi verilen ve fiilen araç kullanan tüm personele ek ücret verilmesi

 

18- 25.02.2011 gün ve 6111 sayılı kanunla getirilen 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışan memurların eşi ve kendisinin birinci derecede yakınlarının vefat etmesi halinde 7 gün izin verilmesi öngörülmüş iken, 399 sayılı KHK’nin 22. maddesinde değişiklik yapılmadığından, KİT’lerde çalışan Sözleşmeli personeller kapsam dışı kaldığından, Sözleşmeli personellerinde bu haktan yararlanması için gerekli çalışmanın yapılması  Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme MADDE 79- ÜCRETLİ İZİN:

 

            1- Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

 

            a)   Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla (10 yıl dahil) kadar olanlara yılda 20 mesai günü,

 

Hizmet süresi 10 yıldan yukarı olanlara yılda 30 mesai günü izin verilir.

 

            b) Tabi afet, salgın hastalık ve olağan üstü haller dışında yıllık izin kesintiye uğratılamaz.

 

           c) Yıllık ücretli izin memurun isteği halinde bütün veya parça parça ve istediği zamanda kullandırılır. Yıl içerisinde izin kullanmayan memurun izni ertesi yıla devreder. İşin gereği iki yıl üst üste kullandırılmayan geçmiş yıllara ait izinlerin tamamı üçüncü yıl içerisinde mutlaka kullandırılır.

 

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ücretli ve mazeretli izin haklarının tamamından kamu görevlilerinin tümü statü farklılığı gözetilmeksizin faydalandırılacaktır.

 

            2- Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşmeyle birlikte verilecek diğer ücretli izinler;

            a) Kamu görevlisinin kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde 10 mesai günü,

            b) Eşinin doğum yapması halinde 10 mesai günü babalık izni,

            c) Eş ve çocuklarının, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 mesai günü,

          d) Kamu görevlisinin kendisinin, çocuklarının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının tabii afetlere maruz kalması halinde 7 mesai günü,

           e) Eşi veya çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya trafik kazasına maruz kalıp, tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik edilmek kaydıyla her defasında 3 mesai günü,

            f) Çocuklarının sünnetlerinde 1 mesai günü ücretli izin verilir.

 

1- Çalışan kamu görevlisine eş, çocuk ve bakmakla mükellef olduğu ana ve babasının, kayın hısımlarının yetkili hekimlerce, kendi ikamet ettiği mahalden başka bir mahaldeki sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi izini verilir.

 

2-      Kadın kamu görevlisine doğumunun ilk altı ayında 4 saat, ikinci altı ayında 2 saat olmak üzere bebeklerini emzirmeleri için süt izni verilir.

 

 

19 - 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 203. maddesinde “Aile ve çocuk yardımı ödeneği her ay aylıklarla birlikte ödenir. Karı ve Kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. “denmektedir. Anayasa’daki pozitif ayrımcılıkta göz önüne alındığında bunun “Kadına verilmesi “şeklinde değiştirilmesi.

 

20 - 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazetede yayımlanan 666 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 03.11.2011 tarih ve 28104 sayılı resmi gazetede yayımlanan kamu iktisadi teşebbüslerinde 2011 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin tebliğle  çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret sağlanmasını teminen yapılan düzenlemede hak kaybına neden olunduğu, TRT  personelinin ek mesaisinin kaldırılması telafisi güç sızlanmalara neden olduğundan aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

21 - TRT ‘de çalışan sözleşmeli personel

 

1 - 2954 sayılı TRT Kanunu’nun istihdam şekillerini düzenleyen 49 uncu maddesinde yer alan sözleşmeli personel, aynı kanunun 50 inci maddesinin (ı)  bendi hükmü gereğince radyo- televizyon yayın, yapım,teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere,yapım ve yayın elemanı ve yardımcı yapım yayın elemanı pozisyonlarında, sosyal sigortalar kanunu  ile irtibatlı olarak çalıştırılmaktadır.

 

 a)anılan kanunun 50 inci maddesinin (g) bendinde yer alan kadro karşılığı gösterilmek suretiyle isteklilerin yazılı talepleri üzerine kadroya geçirilmelerini,

 

b)kadro karşılığına geçirilecek bu personelin kurumda hangi statü ve pozisyonda  geçerse geçsin SSK’ya pirim ödemek suretiyle geçen sürelerin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesine,

 

c)anılan personelin herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın halen kurumda fiilen yaptıkları kadrolara atanmaları, 

 

d)Sözleşmeli personelden boşalacak pozisyonların ihtiyaç olması halinde daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilmesi.

 

2-) TRT ‘nin  631 sayılı KHK kapsamında olmadığına dair

 

TRT  personelinin maaş artışlarında RTÜK  onayının ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.       ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

3-)  SGK kesintilerinin brüt maaş üzerinden yapılması

 

4-) Emeklilikte uygulanan makam  tazminatının kadro ünvanına göre değil ek göstergeye göre uygulanması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

22 - PTT çalışanlarından çalışırken kesilen sağlık yardım sandığı ücretinin emekli olan PTT çalışanlarında eşleri için de kesilmesi ve bu hizmetten emekli olmaları halinde de faydalanmalarının sağlanmasını, emeklilikte faydalanmak istemeyen personellerden kesilen sağlık yardım sandığı ücretlerinin nemasıyla birlikte emekli ikramiyesiyle birlikte ödenmesinin sağlanmasını,

 

23 - PTT kurumunun personel ve diğer hizmetlerin sunulması hususunda komisyon kurulması ve komisyona sendika temsilcilerinin de bulundurulması,

 

24 - PTT ‘ye 10.000 dağıtıcı personel ile 5.000 de memur alınması

 

25- Müdürlere kadar ödenen temsil ödeneğinin %75 oranında artırılması, müdürlüğe vekalet edenlerin asli müdürün haklarından faydalanması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

26- Kırsal alanlar ile ıssız cadde ve sokaklara giden dağıtıcılara köpek savar cihazı verilmesini ayrıca köy dağıtıcılarına ödenen seyyar görev tazminatının %75 oranında arttırılmasını,                                                                                                                    

 

27- Cumartesi çalışmalarının kaldırılması, yaz aylarında turistik yerlerde uygulanmaya konulan 09.00-20.00 saatleri arası mesai uygulamasına son verilmesi

 

28 -  PTT Birimlerinde kullanılan  para sayma makinelerinin sayılarının arttırılması, dağıtıcı personellerin kullandığı el terminallerinin yenilenmesi, iş yerlerinin bakım onarımının yapılmasının sağlanmasını,

 

29 - Tüm PTT Merkez ve Şubelerine su sebilleri kurumca sağlanmasını, tüm temizlik elemanlarının tam gün çalıştırılmasının sağlanmasını,

 

30 - Filo yöntemiyle kiralık araç uygulamasına son verilerek şoförlü araç kiralama yoluna gidilmesi

 

31 - Engellilere pozitif ayrımcılık yapılarak çalışma yer ve mekanlarının düzenlenmesi             ( merdiven veya asansör temin edilmesi yemek) ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını, ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

32 -  Dağıtıcı, Güvenlik Görevlisi veya başka hizmetlerde bulunan memurluğa geçenlerin Şef’lik imtihanına hak kazanmalarında  geçmiş döneme ait hizmetlerinin memuriyetten sayılmasını,

 

33 – Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde çalışanlar için servis hizmetinin konulması ve kreş açılması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

34- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde görev yapan yabancı uyruklu (4/b sözleşmeli) Mütercim, Tercüman kadrosunda çalışmakta olan ve ortalama 1.500.00 maaş alan personelin durumlarının düzeltilerek diğer personeller seviyesine getirilmesi Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme MADDE 44- 657 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA (GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:

 

35 – TRT’nin  24 saat yayın yapması nedeniyle personelin  ücreti;vardiya ücreti gibi ücretlerin   yapılacak olan     ek çalışma ücretinin  maaşa giydirilmesi,

 

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme MADDE 61- VARDİYA TAZMİNATI:

 

1-      Vardiyalı çalışan memurlara da vardiya tazminatı ödenir. Vardiyalı çalışan memurların özel hizmet tazminatları ve ek özel hizmet tazminatları ile iş riski ve iş güçlüğü tazminatları %50 artırımlı olarak ödenir. Sözleşmeli personel ise emsali memura göre aynı oranda bu tazminattan faydalandırılır. Vardiyaya gelen memurların statü ayrımı olmaksızın yemekleri kurum bütçesinden karşılanır.

 

36 - TRT  Kanununa tabii olarak çalışan personelin  ek ödeme miktarlarının en düşük düzeyde tutulması nedeniyle, tüm sınıfların 20 puan artırılması gerekmektedir. ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir

 

37 – Görevde yükselme görev değişikliği (ünvan değişikliği) sınavlarının yılda en az bir kere açılması.

 

a - Bu sınavlarda aranan şartlar kısmında kamuda yapılan görevlerin tamamı kabul edilmelidir

 

b – Teknikerlik unvanını  kazanıp ta bu unvanı alamayanlara tekniker unvanının verilmesi

 

38 – Doğal afetlerde bundan etkilenenler için izin, idari izin ve 10 maaş tutarında avans verilmesi Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 79- ÜCRETLİ İZİN,

 

1- Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

 

b) Tabi afet, salgın hastalık ve olağan üstü haller dışında yıllık izin kesintiye uğratılamaz.

 

Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 62- TABİ AFETLERDE YARDIM ÖDENEĞİ VE AVANS:

 

1-      Doğal afet veya benzeri durumlarda yaşanan bölgelerde görev yapan personele ek ödeme tutarları, doğal afet veya benzeri durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay süreyle bir kat artırımlı ödenir.

 

2-      Kamu görevlilerine, birinci fıkrada öngörülen durumların varlığı ve  talepleri halinde faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir.

 

39 – Tüm çalışanların servis hizmetinden faydalanmaları yada ücretinin ödenmesi. ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

40 – PTT ve TRT’ de ki bazı unvanlarda çalışanlara meslekleri gereği fiili hizmet zammı verilmesi ve 55 yaşında emekli uygulamasının kaldırılması ( Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Taleplerinin Özet Kısmında Görülebilir )

 

41 –  Ek gösterge tablosunun günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi

 

Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 8 – AYLIK KATSAYISI:

 

1-      Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara  çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı;

a)      1/1/2012-31/12/2012 döneminde (0,076776),

b)      1/1/2013-31/12/2013 döneminde (0,087525) olarak uygulanır.

 

42 – Kira yardımı yapılması

 

43 – Dini Bayramlar da ve her yılın sonu ve başında birer maaş ikramiye verilmesi

 

Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 31- DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ:

 

1-   Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen maaşlarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

 

2-   Bayram ikramiyesinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

44 – Tedavi ve yolluk giderlerinin günün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi. Geçici görevlendirmelerde ödenen 10 günlük yatak bedelindeki süre kısıtlamasının kaldırılması. harcırahların günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi

 

Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 37- 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI ile SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ UYARINCA ÖDENECEK GÜNDELİK VE YOL MASRAFLARI VE BU KONALARA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

1-      Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve tazminat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir.

 

 

2012

2013

Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için

45,00

 

50,00

 Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

 

15,00

 

20,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER

45,00

50,00

 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖDENECEK YOL MASRAFI

Belge ibraz etmek kaydıyla gerçek tutar

Belge ibraz etmek kaydıyla gerçek tutar

 

1-      6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

 

2-      Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.

 

3-      Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir.

 

4        - 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 49 uncu maddesi kapsamında ödenen seyyar görev tazminatı;

  1. Maliye Bakanlığınca, görev unvanları ile iş ve çalışma özelliklerinin uygun bulunması şartı aranmaksızın ve istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın, fiilen gezici olarak görev yapan kamu görevlilerine ödenir.
  2. Yurt içi gündelik tutarının ½’si esas alınarak ödenir.
  3. Gün ve yararlanacak personel sayısı sınırlaması yapılmaksızın ödenir.

 

5 - Bölge müdürlüğü veya il müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, bölge ve il müdürlüğü hizmet binalarının bulunduğu yerleşim yeri dışına çıkmaları halinde gündelik ve yol masrafı ödenir.

 

Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunların hükümleri ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme hükümleri uygulanır.

 

 

45 – Çalışma ortamı bakımından her türlü zehirlenmelere açık olan çalışanlara süt, yoğurt gibi koruyucu gıda verilmesi.

 

46 -  Araçların kaskolamak sureti ile oluşacak hasardan şoförlerimizin korunması

 

47 – Kıdem aylığında 25 yıl sınırının 30’a çıkartılması ve 20 olan gösterge rakamının da 25 olarak değiştirilmesi.

 

Memur Sen Konfederasyonu Genel Toplu Sözleşme Talepleri MADDE 13 – KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMI:

 

1-      Kıdem aylığı gösterge rakamı 100 olarak uygulanır.

Okunma Sayısı : 1616

Haber Fotoğrafları
redirect married men who cheat why do men have affairs
">
redirect married men who cheat why do men have affairs
" />
link wifes who cheat online
">
link wifes who cheat online" />
link online
">
link online" />
redirect married men who cheat why do men have affairs
">
redirect married men who cheat why do men have affairs" />
link wifes who cheat online
">
link wifes who cheat online" />
link women who cheat on husband online
">
link women who cheat on husband online" />
redirect looking for affair why do men have affairs
">
redirect looking for affair why do men have affairs" />
redirect looking for affair why do men have affairs
">
redirect looking for affair why do men have affairs" />
link online
">
link online" />

DİĞER HABERLER

SABIR TAŞI ÇATLIYOR!

SABIR TAŞI ÇATLIYOR! - 30/11/-0001

SABIR TAŞI ÇATLIYOR!

MEMUR VE İŞÇİLERİN 1 MAYIS COŞKUSU TANDOĞAN'A SIĞMADI

MEMUR VE İŞÇİLERİN 1 MAYIS COŞKUSU TANDOĞAN'A SIĞMADI - 30/11/-0001

MEMUR VE İŞÇİLERİN 1 MAYIS COŞKUSU TANDOĞAN'A SIĞMADI

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI - 30/11/-0001

BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BTK PERSONELİNİ YALNIZ BIRAKMADI

MEMUR-SEN'DEN CUMHURBAŞKANI GÜL'E ZİYARET

MEMUR-SEN'DEN CUMHURBAŞKANI GÜL'E ZİYARET - 30/11/-0001

MEMUR-SEN'DEN CUMHURBAŞKANI GÜL'E ZİYARET

YASA ÇIKTI, TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

YASA ÇIKTI, TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR - 30/11/-0001

YASA ÇIKTI, TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

@BirlikHaberSen tarafından gönderilen tweetler
M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
TÜMÜ
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?