TÜZÜK

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ

 

I.GENEL ESASLAR

 

SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

MADDE - 1

Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI" dır.

Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN" dir.

Sendikanın Merkezi ve Adresi: Sendikanın Merkezi Ankara’dır.

Sendikanın Adresi: G.M.K. Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak Kat:2 No:3/5 Maltepe /ANKARA’dır.

Genel Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, İl içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir hudutları içinde başka bir adrese nakli ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

SENDİKANIN HİZMET KOLUNDA BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR

MADDE – 2

Sendika; Türkiye genelinde Basın-Yayın ve İletişim Hizmetleri kolundaki kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler, işletmeler ve teşekküllerde faaliyette bulunur.

Basın yayın ve iletişim hizmetleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları;

 1. PTT Genel Müdürlüğü

 2. TRT Genel Müdürlüğü

 3. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

 4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK ) Başkanlığı

 5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 6. Basın İlan Kurumu Başkanlığı

 

SENDİKANIN AMACI

MADDE – 3

Sendika; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı hedefler,

 

Sendika, amaçlarına ulaşabilmek için:

 1. Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

 2. Başta üyeleri olmak üzere sendikanın hizmet kolunda bulunan tüm kamu çalışanlarının, meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malûllük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

 3. Sendika üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

 4. Kadın üyeleri önceliğinde kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

 5. Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

 6. İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

 7. Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı,

 8. Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

 9. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkı elde etmesi doğrultusunda çalışmalar yapmayı,

 10. İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasına katkı sağlamayı,

 11. Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bu düşünceleri doğrultusunda mücadele etmeyi, görev bilir ve bu hususlarda çalışmalar yapar.

 

SENDİKANIN TÜZÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ USULÜ

MADDE – 4

(1) Sendikanın faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri ile mali ve sosyal hakları, gelir ve giderleri, ilgili mevzuatı gereği tüzükte yer alması gereken hususlar sendikanın tüzüğünde belirtilir. Tüzük hükümleri, sendikanın zorunlu organlarını ve üyelerini bağlar. Sendikanın organları ve üyeleri, bütün iş ve işlemlerinde tüzüğe uygun hareket etmek yükümlülüğündedirler. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile tüzüğün lafsına ve ruhuna aykırı olmamak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen kararlara göre işlem tesis edilir.

(2) Tüzük değişikliği, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’u tarafından, Genel Kurul Divan Başkanlığına verilen yazılı önergenin, açık oylama sonucunda Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir.

(3)Tüzük değişikliğinin gündem maddeleri arasında yer aldığı genel kurulda, tüzük değişikliği için toplantı yeter sayısı Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

(4) Tüzük değişiklikleri ayrı bir yürürlük tarihi belirtilmemiş olması halinde genel kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilgili iş-işlemler hakkında uygulanır.

(5) Yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri, Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

 

 

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE - 5

Sendika, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet sıfatıyla bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla, sendika, sahip olduğu yetkilerden başka;

a-İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplu sözleşmeye esas teklifler hazırlar, toplu sözleşme görüşmelerine katılır ve temsilciler gönderir,

b-Toplu sözleşmeyi imzalar veya uyuşmazlık durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurur,

c-Toplu sözleşme imzalanması halinde hükümlerinin uygulanmasını izler, bu çerçevede kurum, kuruluş ve kurullara temsilci gönderir. Sendika üyelerinin ve kamu görevlilerinin hakları, çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi hususlarında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilci gönderir,

ç-Yetki ve toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur,

d- İlgili mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören kurumlara temsilci gönderir,

e- Üyelerinin kamu idaresi ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, çalışma hayatı, mevzuat, toplu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumlarında üyelerini ve mirasçılarını her düzey yönetim ve yargı organları önünde temsil eder, adli yardımda bulunur,

f-Mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

g-Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve kamu idaresiyle bu konularda ortak çalışmalar yapar,

h-Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay, sosyal amaçlı toplantı, bilimsel çalışma ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur,

ı-Sendika üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva ve spor alanları öğrenci yurdu ve benzeri sosyal tesisler kurar veya kurulmasını destekler. İlgili mevzuatında izin verilmesi kaydıyla bu ve benzeri tesisleri işletir,

i-Sendika üyelerine ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap yayını, süreli ve süresiz yayınlar yapar,

j-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur ve yönetir,

k-Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10’unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur,

l-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla kooperatifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,

m-Sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, amacına hizmet edecek uluslararası kuruluş kurar, bu amaçlara uyan kuruluşlara üye olabilir. Bunun yanında uluslararası sözleşmelerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların genel kurulları ile diğer çalışmalarına katılabilir. İhtiyaç duyulması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın uygun olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda öncülük yapabilir ve katkı sunabilir, uluslar arası kuruluşlarla üyelerinin mesleki eğitimini geliştirmek amacıyla anlaşma yapar ve bu amaçla yurtdışına üyelerini gönderir.

n-Nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik teşebbüslere yatırım yapar,

o- Amaç ve görevleri doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mülk edinir,

ö- Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

TÜZÜĞÜN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?